Angiu valodas tulkojums jauniba

Kaut arî tulkoðanas tirgus ðobrîd plûst ar jauniem talantiem (katru gadu tûkstoðiem izslâpuðu studentu atstâj filoloìijas fakultâtes, vislabâko, lielâko un vispopulârâko cenu tulkotâju ir ïoti nopietni.

Viss par nepiecieðamîbu, ka ar tulkojumu saistîtie piedâvâjumi - vai tas ir teksti vai mutiskas runas - ir visu veidu lietas, no kurâm daudzas nav liela uzmanîba. Tâpçc pieòemsim, ka jûsu vçlmes objekts ir angïu tulkotâjs galvaspilsçtâ. Kâdâ mçrâ mçs varam viòu atrast? Nelietojiet "dot" sliktu kvalitâti un laika piedâvâjumu, un jo îpaði, kâ izvairîties no klimata zaudçjumiem un naudas? Mçs centîsimies rakstît par ðo veselumu paðreizçjâ tekstâ.

Labs tulkotâjs ir liels, lai aplûkotu piedâvâjumu, kas tiek atskaòots internetâ. No mûsu galvas mums ir jânoraida visas tâs iespçjas, kuru struktûra ir saîsinâta trîs vai èetros teikumos. Îsts tulkotâjs kâ angïu filoloìijas absolvents vai kâds cits var teikt mazliet par sevi - un to paðu formu, lai mudinâtu potenciâlo lietotâju izmantot savus pakalpojumus. Tâpçc ir svarîgi, lai tulkotâja piedâvâtâ iespçja bûtu racionâla un kodolîga, un ar ðo îsumu mçs nevaram pârspîlçt. Mums ir jâkoncentrç mûsu viedoklis par tulkotâjiem, ko viòi saka, kurâs tçmâs viòi jûtas vislabâk - jo îpaði, ka mçs vçlamies iztulkot ne stulbu lekciju skolâ vai universitâtç, bet arî specializçtu tekstu, kam jâtulko pieredze (bieþi vien var tulkot specializçtu vârdnîcu persona, kas nav zinâma ðajâ jomâ, ir nepareizi, tâpçc ir vçrts atrast tâdu, kas zinâs, kas notiek. Tulkoðanas organizâcijâ ir vçrts meklçt pareizo tulkotâju.

Vçl viens svarîgs brîdis ir tulkotâja îslaicîgums - ir svarîgi, lai viòð pçc daþâm dienâm sniegtu mums tulkojumu. Bieþi vien jûs varat sastapties ar tulkotâjiem, kuri neko nemin par îstenoðanas posma faktu. Tas bûtu trûkums, lai saòemtu no saviem pakalpojumiem (ja vien mçs nesaòemsim tieði tos, kad mçs saòemam darbu. Ja mçs rûpçjamies par ðo periodu un mçs nerûpçjamies klausîties attaisnojumus par to paðu slimîbu vai salauztu kâju, labâk ieguldît kâdâ uzticamâ. Ðeit mçs dodamies uz visu, ko mçs sakâm: novçrtçt piedâvâjuma ticamîbu. Ja mçs redzam, ka viòas tçvs radîja daudz laika, mçs varam garantçt, ka viòð rûpçjas par mûsu lietotâjiem.