Apglabats cdinadanas aprikojums

Polijas mâjâs bieþi var atrast restorânos izmantojamas profesionâlas virtuves iekârtas. Piemçrs var bût arvien vairâk pieejamu griezçju. Kâdâ mçrâ viòi maina kopçjo lomu virtuvç?

Daudz laikaIzmantojot speciâlu griezçju, ievçrojami samazinâs çdienu gatavoðanas laiks. Tâ vietâ, lai izgrieztu katru gaïas, siera vai maizes posmu, pietiek ar pçdçjo çrtu ierîci. Pateicoties viòam, rîta sviestmaiþu pieòemðana aizòems divreiz vairâk laika nekâ paðreizçjâs metodes izpilde. Sviestmaiþu sagatavoðana visâm ìimençm izrâdîsies pieejamâka un neprasîs daudz vairâk nekâ daþus mirkïus.

precizitâteSlîpmaðînas pçrk vienkârðâ veidâ, lai samazinâtu nepiecieðamâs sastâvdaïas. Piemçrs ir slîpmaðîna, kas vienlaikus liek koriìçt slâòu biezumu. Tâtad tas ir atkarîgs no jûsu iztçles un vajadzîbâm, vai mûsu sagatavotie çdieni tiks sagriezti biezâ vai plânâ veidâ. Ðî precizitâte ietekmç arî trauku estçtiku. Ne vairâk nevienmçrîgi sagriezti ðíçlîtçs, netîras sviestmaizes. Pateicoties slîpmaðînas lietoðanai, visi radîtie efekti izskatîsies profesionâla ðefpavâra sagatavoðanâ.

garðaIr produkti, kuru sagrieðana daþkârt var radît daudz grûtîbu. Cietie sieri vai daþi dârzeòi bieþi neïauj tos sagriezt mazâs ðíçlîtçs. Daudzu çdienu panâkðanâ garða ir atkarîga no to sastâvdaïu biezuma. Tas pats attiecas uz gaïas sagatavoðanas panâkumiem. Slîpçtâji pçrk gaïu un kaulu kopâ ar daudz spçcîgâku un îpaði jutîgu risinâjumu nekâ ar vecâm metodçm. Turklât gaïas gabaliòos sagriezta gaïa zaudç daudz mazâk ûdens, padarot to skaidru un labu.

çrtîbaMçs varam sagriezt gandrîz jebkuru no pârtikas rezultâtiem: sieru, gaïu, gaïu, dârzeòus. Pateicoties tam, mçs varçsim âtri un ar iespçju sagatavot zupas, otru pârtiku un salâtus. Mçs neprasîsim sareþìîtus naþus uz sieriem un íermeòiem komandâs. Vienlîdz viegli ir sagriezt kaulu un selerijas sakni, izmantojot ðíçlçju.