Audzinat bcrnu no fasades

ATEX direktîva ir fakts, kura svarîgâkais gals ir to zonu vçrtîba, kas apdraudçtas pirms sprâdziena. Ðî direktîva ir panâkta attiecîbâ uz visâm iekârtâm un aizsardzîbas pasâkumiem, kas vienkârðâ vai zemâ skolâ var izraisît metâna vai ogïu putekïu eksploziju. Ðis princips ir ïoti svarîgs kâ pierâdîjums raktuvçm, kur pastâv liels sprâdziena risks.

Ðis materiâls regulç atex prasîbas attiecîgajâs ierîcçs. Tomçr jâatceras, ka ðîs ir vispârîgas prasîbas, kuras var izstrâdât ar citiem materiâliem. Tomçr vajadzçtu bût tâdam, ka detalizçtâs prasîbas nekâdâ ziòâ nevar atðíirties no principa.Viena no atex atrunâm ir nepiecieðamîba pârbaudît un maríçt ierîci vai aizsardzîbas sistçmu attiecîbâ uz atbilstîbu droðîbas prasîbâm. Ðâdu pârbaudi veic paziòotâja iestâde, un visa iekârta jâpiegâdâ CE kustîbâ, kurai jâbût visiem redzamai. CE maríçjums ir paredzçts, lai ietekmçtu lietoðanas droðîbu, veselîbas aizsardzîbu un vides aizsardzîbu.Turklât Ex maríçjumâ jâparedz trauki un aizsargsistçmas - tas ir, îpaðs sprâdziendroðîbas maríçjums.Gan ierîces, gan aizsargsistçmas, kas darbosies / atradîsies metâna un ogïu putekïu sprâdziena bîstamîbas tuvumâ, jâaizpilda ar tehnisko informâciju. Tie ir sakârtoti, pamatojoties uz iespçjamiem bojâjumiem darba laikâ. Tâdâ paðâ veidâ ir jâsagatavo abas puses un elementi.Ierîces, aizsargsistçmas, detaïas, sastâvdaïas jâlieto kopâ ar tâdiem materiâliem, kurus tos nevar pievienot aizdedzei. Tas nozîmç, ka tie nevar bût uzliesmojoði, un tos nevar pârveidot par íîmisku reakciju ar sprâdzienbîstamu saturu. Tas nozîmç, ka tie nekâdâ veidâ nevar ietekmçt aizsardzîbu pret eksploziju. Tiem ir jâbût izturîgiem pret koroziju, galu, elektrisko strâvu, mehânisko izturîbu un temperatûras ietekmi.ATEX direktîva pirmâm kârtâm attiecas uz cilvçka dzîves un veselîbas vçrtîbu.