Auglibas pctijums viriedu rzeszow

Cilvçka auglîbas pçtîjums galvenokârt ir ejakulâta meklçðana. Spermas analîze ir galvenais diagnostikas elements, kas palîdz novçrtçt cilvçka auglîbu.Sperma ir spermas suspensija, kas rodas no interjeriem un epididimîdiem prostatas sekrçtu, sçklas pûslîðu un tubulo-bulbar dziedzeru maisîjumâ (ts spermas plazmâ. Tâpçc ðî jautâjuma galvenais mçríis ir spermas.

Kâ bûtu jâveic tests?Ðis jautâjums bûtu jârîkojas sezonâ, kad pçc 1 gada regulâras dzimumakta bez aizsardzîbas (nav iemesla partnera iespçjamai pârbaudei, mçslojuma nenotika. Tie ir jâpârtrauc arî pçc jauna veida attçliem kâjstarpes sânos un pçc sçklinieku audzçja ârstçðanas.

https://ecuproduct.com/lv/african-mango-visaptveross-preparats-novajesanu/

Pirms testçðanasPirms pçtîjuma ir jâpanâk daþi standarti. To var ietekmçt, cita starpâ nepietiekami ilgs seksuâlâs abstinences periods (paraugs jâsaòem 2-7 dienu laikâ pçc dzimumakta, slimîbas (îpaði tâs, kurâm ir paaugstinâta temperatûra, kâ arî alkohola lietoðana. Testa paraugs ir jâizdod arî veselîgâ veidâ.Spermas analîze ir balstîta uz tâ makroskopisko novçrtçjumu (viskozitâte, tilpums, pH un mikroskopisko (spermatozoîdu skaits, to enerìija un mobilitâte. Turklât tiek atklâta antispermâlo antivielu daudzums. Daþreiz ir ieteicams veikt arî citus testus, piemçram, bakterioloìiskos un bioíîmiskos testus, kâ arî hipotomotisko testu.

diagnostikaDiagnosticçjot neauglîbu, cilvçki izmanto jaunu hormonâlo pçtîjumu veidu. Tas tiek pârbaudîts, cita starpâ brîvâ un visa testosterona lîmenis, gonadotropo hormonu lîmenis: FSH, LH, prolaktîns, estadriols un TSH un FT4.Neauglîbas traucçjumi var bût ârkârtîgi autoimûnu reakciju rezultâts. Pçc tam pârbauda eksperimentus ar antivielâm pret spermu serumâ un spermâ. Tas ir tas pats tâ sauktais netieða imunofluorescences metode. To sauc par antivielu veidoðanâs iespçju ar spermu. Viòiem ir jâdzîvo tik daudz, lai pilnîbâ apturçtu viòu auglîbu. Neauglîbas traucçjumu cçlonis ir bieþi un jauna veida infekcijas. Mikrobioloìiskie testi tiek veikti to izslçgðanas plânâ.