Baribas vada neiroze

Ðobrîd parastâ tçma ir neirotiskie traucçjumi (sarunvalodîti saukti par neiroîdiem. Tâtad tas attiecas uz jûsu domâðanas dzelzceïiem. Paðlaik mçs visi esam vienkârði un bieþi trûkst laika atpûsties, atpûsties un atjaunoties. Un kad atpazît ðâdus traucçjumus blakus viens otram?

simptomiNervu simptomi ïoti bieþi ir saistîti ar somatiskajiem simptomiem. Viòi vienmçr ir galvassâpes, èûlas un sajûtas. Var bût slikta sajûta, nejûtîgums, sirdsklauves un pat mazi simptomi epilepsijas trûkuma dçï. Bieþi vien ðâdi simptomi parâdâs tikai stresa situâcijâs. Tomçr visbieþâk pacienti ir informçti par klâtbûtni, ka viòu íermeòa reakcijas nesniedz pietiekamu izpratni. Tomçr no tiem ir grûti atbrîvoties.

http://lv.healthymode.eu/ling-fluent-atra-un-efektiva-svesvalodas-macisana-tiessaiste/Ling Fluent . ātra un efektīva svešvalodas mācīšana tiešsaistē

fobijasNeirotiskie traucçjumi parasti koncentrçjas uz jaunâm fobijâm. Pacients baidâs no noteiktiem jautâjumiem, tâdçï viòa íermenis reaìç "dîvaini" un citâdi. Tas izraisa motivâcijas trûkumu, dzîves tendences, labklâjîbas samazinâðanos un pastâvîgu nervozitâtes sajûtu. Pateicoties tam, pacienti bieþi sûdzas par miega punktiem un pat bezmiegu.

avots:

ârstçðanaLabâkâ forma neirozes darbîbâ ir psihoterapija. Viòð pieðíir savu savu psihiatrisko biroju Krakovâ. Neirotiskiem traucçjumiem veiksmîgi iegûstot labâko rezultâtu "kognitîvi-uzvedîbas" terapija. Pateicoties tam, jûs varat aizmirst "apburto loku". Pacients, saskaòâ ar psihiatru, analizç daþâdas pilnîgas dzîves formas, kuras laikâ viòam bija neirozes simptomi. Pateicoties tam, viòa centrs ir samazinâts un slikts mâcâs ar noteiktâm situâcijâm. Daþos gadîjumos farmakoloìiskâ ârstçðana ir nepiecieðama arî. Bet paði medikamenti 100% neuzlabos pacienta stâvokli. Tikai psihoterapija kopâ ar farmakoloìisko terapiju dos atbilstoðus, labus rezultâtus.