Bcrnu psihologs mosina

Ja mums tiek dota iespçja, ka bçrns viòa vecuma dçï nav nepiecieðams psiholoìisks atbalsts, tad mçs esam lielâ kïûdâ. Nav pilnîgi taisnîba, ka psiholoìiskas problçmas rodas kâdam, kas ir pieauguðais. Ðâda pârbaude ir parasta. Bçrniem ir arî nepiecieðams atbalsts, lai risinâtu problçmas, ko ikdienas dzîve rada viòiem.

Kad bçrns tagad dodas uz ârstu, nenovietosim viòu zemâkâ kategorijâ. Mçs absolûti nevaram to darît. Bçrnam ir jâjût, ka viòð ir labs un mûsu pieòemts. Un konsultâcijas ar viòu pie speciâlista, kas ir bçrnu psihologs Krakovâ, ir tikai mûsu aprûpes rezultâts, ka mçs vçlamies ar viòu nodarboties. Ja bçrns jutîs, ka vizîte viòu nepadara sliktâku viòa acîs, viòð drîzâk sâks apmainîties ar psihologu. Tas pats svarîgs, lai sasniegtu optimâlu terapijas efektu.

Kad man vajadzçtu doties pie psihologa ar savu bçrnu? Jebkura veida uzvedîba, kas nav pareiza, ir jâkonsultçjas ar ârstu. Ja bçrnam, piemçram, ir slikta informâcija ar kolçìiem arî ar draugiem zinâtnç, vai baidâs mâcîties komandâ, lai dotos, mums vajadzçtu reaìçt. Atcerieties, ka ðâda rîcîba nav normâla, bet patoloìiska. Viòi ne tikai atstâj bçrnu nepareizi, bet arî palielina viòa garîgo problçmu. Nenovçrtçjiet tos par zemu. Mçìinâsim atklât cçloni. Pilnîgi ne vien, ja to nevar izdarît. Mçs nepiedâvâjam pçdçjâm ideâlâm pieòçmumiem. Bet jâ, apmeklçjot ârstus.

Izvçloties psihologu bçrnam konferencç, vienmçr meklçjiet personu, kas par labu nakti iepazîstina sevi ar siltu un draudzîgu pieeju. Psihologa tieðâ biroja atmosfçra ir augstâkâ vieta sanâksmes sekâm. Bçrnam ar viòu jâjûtas labi. Viòam jâatrod psihologu vairogs pret kaitîgâm mîlestîbâm un jâatceras iespaids par droðîbu savâ uzòçmumâ. Viòam ir jâbût arî pieredzei, ko viòð diez vai teiks, psihologs spçs viòu redzçt.