Literara tulkojuma teorija

Esmu tulks, staigāju dažādos līmeņos, vienlaicīgi interpretēju, kad saņemu literāru tulkojumu. Visbiežāk un mana funkcija ir apmācīt tekstu, pamatojoties uz civiltiesību līgumiem vai citiem oficiāliem dokumentiem. Tomēr es dodu priekšroku literāriem

Pardosana ratinkresls

BagProject ir tiešsaistes veikals, kas nodrošina rūpnieciskos ratiņus, iepirkšanās galdus, bagāžas somas, iepirkumu somas, mugursomas un riteņus. Visi pārdošanā piedāvātie izstrādājumi ir izgatavoti no augstākās kvalitātes materiāliem. Viņu darbība ir vienreizēja

Soda naudas 2015

Pienācis brīdis, kad likumos ir nepieciešami finanšu trauki. Pēc tam tās ir elektroniskas iestādes, kas reģistrē ienākumus un nodokļu summu, kas maksājama no mazumtirdzniecības līguma. Par viņu deficītu uzņēmuma īpašnieku var

Drosiba un higiena darba

Darba drošība un veselības aizsardzība ir svarīgs aspekts praktiski visos uzņēmumos, tāpēc ir vērts beigties ar grāmatas pārbaudes apmeklējumu un būt atbilstošai dokumentācijai. Tādējādi pašreizējais departaments ir sagatavojis programmatūru uzņēmumiem, kas

Kases aparati l

Izmantojot kases aparātu, tiek izpildīts pienākums pārdot fiskālos maksājumus. Šis risinājums tiek izmantots mazās tirdzniecības un pakalpojumu vietās, kur nav nepieciešama noliktavas pārvaldība. Ar kases palīdzību jūs varat izdrukāt pārdošanas kopsavilkuma

Krakovas komunikacija

Starptautiski kontakti ir ārkārtīgi izplatīti globalizācijas laikmetā. Jaunie izgudrojumi transporta un sakaru jomā ir ievērojami saīsinājuši attālumu starp valstīm un pat kontinentiem. Tagad saņēmējs saņem vēstuli pēc dažām dienām, nevis pēc

Garigas slimibas empik

Sākotnējā standarta darbības laikā parādās jaunas problēmas. Stress mūs pavada visu dienu, un šīs problēmas joprojām rada mūsu enerģijas cenu. Finansiālas problēmas, ģimenes problēmas, konflikti, patiesībā, tikai mūsu visu summa. Tāpēc

Vispirms slipctajs

Vai jums ir neliels restorâns, restorâns un varbût mazs veikals? Vai jûs meklçjat griezçju, kas izmanto divas îpaðîbas: lielisku formu un vieglu cenu? Maga griezçjs atbilst jûsu vajadzîbâm.

612p griezçju izgatavo mûsu

Fiskala printera gada parskats

Attiecîbâ uz daudzajiem finanðu ministra 2008.gada 28.novembra noteikumiem katram finanðu kasei un fiskâlajam printerim jâbût tehniskai pârbaudei ik pçc diviem gadiem. Kases aparâta îpaðnieks, kurð neizpilda ðo veidlapu, tiek sodîts. Pirmais

Kokapstrade

Kokapstrâde gadu gaitâ joprojâm ir ïoti moderns uzòçmçjdarbîbas virziens. Nav nekâda iemesla, lai lçmçjpersonai vai darba devçjiem, kas nodarbina daudzus darbiniekus, bûtu pçdçjais vai galdnieks, ðîs profesijas faktiskâ noteikðana paliek nemainîga.

Viens