Centralais putekisuccjs ir ta vcrts

Centrâlo putekïsûcçju raþotâji nodroðina, ka centrâlâs vakuuma sistçmas uzstâdîðana ir vienkârða, bet ne jebkurâ laikâ bûvniecîbas laikâ un pat veiksmîga sekundârâ iekïauðana iekârtâs, kas jau ir izmantotas vai tiek atjaunotas. Centrâlie putekïsûcçji ir ideâli piemçroti ne tikai çkâm un tehniskajai apkopei, bet galvenokârt rûpniecisko telpu panâkumiem. Centrâlâ putekïsûcçju filtrçðanas sistçma uzlabo iekðtelpu gaisa kvalitâti, un visa tîrîðanas jauda un klusa darbîba nodroðina iespçju izmantot centrâlo vakuuma tîrîðanas sistçmu daudzus gadus. Centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçma koncentrçjas uz ðâdiem elementiem:

Catch Me, Patch Me!Catch Me, Patch Me! Inovatīvs veids, kā zaudēt svaru

Centrâlâ ierîceCentrâlâ vienîba, t. I., Putekïsûcçjs, parasti tiek uzstâdîta izolçtâs saimniecîbas telpâs, piemçram, bçniòos, pagrabstâvâ, katlu telpâ, garâþâ vai bçniòos. Ierîce satur filtrus, kas aptur visus galvenos piemaisîjumus, taèu ðis parametrs nesamazina putekïsûcçja iesûkðanas jaudu, kas paliks nemainîgs neatkarîgi no putekïu daudzuma montâþâ.Izejas kontaktligzdaGaisa vârsts ïauj izvairîties no putekïiem brîva gaisa ârpus çkas. Visi çteriski tiek izmesti visi alergçni, piemçram, putekïi, putekïu çrcîtes un daïiòas, kuru izmçrs ir 1/10000 mm, un tas izvçlas nepatîkamu gaisa smarþu, kas ir lieliski piemçrots veco portatîvo putekïsûcçju vienkârðîbai.Sûkðanas uzstâdîðana & nbsp;PVC cauruïu konstrukcijas sûkðanas lînijas tiek plânotas zem ìipða, sienu plaisâs, çku grîdâs, t.i., uz ìipða. Tie garantç iesûkðanas ligzdu piesaisti centrâlajam standartam. Esoðajâs mâjâs var izmantot pçdçjo bçniòu sajûtu starp sienâm un uzstâdîðanas kanâliem.Sûkðanas ligzdas & nbsp;Tie ir izvietoti biroju çkâ tâdâ veidâ, ka tie ïauj sasniegt ar sûkðanas ðïûteni (7-12 metrus garð pat lîdz tuvâkajiem telpu stûriem. Vis optimâlâkos putekïsûcçju apstâkïus garantç centrâlajos dzîvokïos esoðâs sûkðanas ligzdas, piemçram, priekðnams valstu koridorâ. Centrâlo vakuuma tîrîðanas sistçmu izplatîtâju ieteikto iesûkðanas ligzdu skaits ir 1-3 kontaktligzdas apmçram 80 kvadrâtmetru platîbai.