Centralais putekisuccjs kalisz

Vakuuma apsildes sistçmas, atðíirîbâ no vecajiem putekïsûcçjiem, nesûc sûkâtâ gaisâ ap putekïsûcçju. Vecajos putekïsûcçjos filtri neizslçdz visus dzîvokïa piemaisîjumus periodâ. Papildu centrâlo putekïsûcçju sistçmu priekðrocîba ir arî ïoti klusa darbîba. Centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðana ir ïoti dârga. Ir nepiecieðams veikt îpaðu instalâciju cauruïu un kanâlu veidâ, kas tiks apglabâti zem grîdas un pat virs griestiem.

Vakuuma apkures sistçmai piemît tikai daþi elementi. Pirmais un vissvarîgâkais no tiem ir centrâlais uzòçmums. Tas ir papildinâts ar cietâm caurulçm, kas darbojas uz iesûkðanas ligzdâm, kas atrodas robeþâs. Elastîgâs ðïûtenes gals tiek dots âtrâkajai kontaktligzdai un pateicoties tam tas jau ir spçcîgs, lai apstrâdâtu netîrumus, putekïus un netîrumus no mâjas.

Centrâlâ vienîba, iespçjams, bûs modulâra (tâ sauktâ sadalîtâ tipa vai kompakta. Tas ir ekvivalents portatîvâ putekïsûcçja íermenim. To parasti novieto saimniecîbas telpâs, piemçram, garâþâ vai pagrabâ. Centrâlâs iekârtas kompaktais variants ir bûvçts no motora, kas aprîkots ar turbînu, kas rada negatîvu spiedienu. Komponenta elementam ir arî netîrumu atdalîtâjs un piesâròojuma konteiners.Atdalîtâjs ïauj sadalît piemaisîjumus lielâkos un mazâkos. Jo svarîgâks ir tas, ka gaiss tiks rûpîgi filtrçts.

https://pure-prov.eu/lv/

Sûkðanas ligzdas ir novietotas toròos galvenajâs telpâs. Vienìimeòu mâjâs parasti pietiek ar vienu sûkðanas ligzdu, lai rûpîgi iztîrîtu visu stâvu.