Centralie putekisuccju filtri

Veidojot mâju vai veicot renovâciju, ir vçrts interesçties par modernu vakuuma tîrîðanas metodi. Tad ir praktisks, labs un pozitîvs veids, kâ nosûcçt telpas kâdam. Centrâlâ putekïsûcçji nemazina jûsu vidi, un sistçma nav satraucoða un darbietilpîga. Kâ darbojas centrâlais putekïsûcçjs?

Visa iekârta tiek savâkta: no centrâlâs iekârtas, veikalâ, kur motors un putekïu tvertne, no iesûkðanas caurulçm un sûkðanas ligzdâm. Ir vçrts sâkt prezentâciju no iesûkðanas ligzdas, kas iedarbina putekïusûcçju. Uz iesûkðanas centra ir pievienota elastîga ðïûtene, kas nav sareþìîta un apmçram 10 metru gara (garums var bût jauns. No putekïu iesûkðanas centriem caur iesûkðanas caurulçm, kas piestiprinâtas robeþâs, grîdas vai griesti tiek izgatavoti centrâlajam uzòçmumam, kur iegûst putekïu tvertni. Pirmâs vienîbas apstrâde nav sareþìîta. Tas sastâv no tvertnes iztukðoðanas ar putekïiem, kas notiek 3-5 reizes gadâ saistîbâ ar sistçmas darbîbu, arî filtru apmaiòâ.

Kad ir labâkais risinâjums centrâlajam putekïsûcçjam?

Ðâdu montâþu vislabâk var veikt, bûvçjot mâju. Ja nepiecieðams, sistçmu ir iespçjams uzstâdît pat tad, ja çka tiek izmantota. Tomçr viòam ir jârûpçjas par renovâcijas nepiecieðamîbu. Centrâlo putekïsûcçju var uzstâdît atseviðíi. Lai samazinâtu vienreizçjâs izmaksas, visu asambleju var iedalît divos posmos. Veidojot mâju, jûs varat veikt uzstâdîðanu no caurulçm. Nâkamajâ kârtâ pçc konstrukcijas uzstâdiet iesûkðanas ligzdas un centrâlo vçrtîbu. Vienmçr, ja nav prasmju, vai griezes momenta trûkums var pârtraukt ðo profesionâlo darbîbu.

Vai ir vçrts ieguldît galveno putekïsûcçju?

Centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçma ir viegls risinâjums. Ðâds putekïsûcçjs ir mazâk apgrûtinoðs, jo centrâlâ iekârta ir izvietota no dzîvojamiem rajoniem, kas nozîmç, ka jûs nevarat dzirdçt putekïu sûcçja troksni. Negaidiet putekïus gaisâ, nepalieliniet putekïus, jo putekïi nekavçjoties tiek izmesti caur sistçmu ârpus mâjas. Turklât putekïsûcçju tîrîðanas lîdzeklis ir vienkârðs, jo tas ir izgatavots tikai no elastîgas ðïûtenes un gala. Ðî putekïsûcçju situâcija ir vçl izdevîgâka. Çrtîbas un droðîba ir svarîga ikvienam, îpaði tiem, kam ir veselîbas problçmas.