Cinka metaluriija

Paðlaik metalurìija ir joma, kurâ ir ne tikai plastmasas veidoðanas procesi un lietuves, bet arî grupveida pçtîjums makro klasç. Objektâ parasti tiek pârvietoti pçtîjumi par metallogrâfiskajiem mikroskopiem.

Snail Farm

Mikroskopija ir lauks, kas parâdîjies pirms vairâkiem simtiem gadiem. Un tikai salîdzinoði nesen metalurìijâ sâkâs daþâdas mikroskopijas metodes. Paðreizçjos posmos tie ir neaizstâjami grâmatu ar inþeniertehniskiem izstrâdâjumiem laikâ. Tieði ðajâ jomâ ir ïoti svarîgi metalogrâfiskie mikroskopi, kurus izmanto, cita starpâ, metâlu paraugu izpçtei vai vairâkiem atklâjumiem. Tâ ir tâda pati attçlveidoðanas metode, kas notiek uz necaurspîdîgiem paraugiem. Metalogrâfiskie mikroskopi cita starpâ ietver elektronu mikroskopus, kas vçrsti uz atomu stâvokïa struktûras novçroðanu un gaismas mikroskopiem ar mazâku palielinâjumu. Novçrojumi, kas veikti, izmantojot ðos instrumentus, ir ârkârtîgi svarîgi, jo pateicoties tam mçs varam atklât jaunu metodi mikrokrâpiem precç vai to uzsâkðanu. Ir iespçjams aprçíinât arî fâzes ieguldîjumu un atseviðíu fâþu precîzu noteikðanu. Pateicoties tam, mçs varam noteikt arî ieslçgumu skaitu un veidu, kâ arî daudzus daþâdus svarîgus metalurìijas faktorus. Piemçram, bieþi tiks iegâdâti jaunizveidotâ materiâla mikroskopiskie novçrojumi par konkrçtu materiâla struktûras novçroðanu, pateicoties kuriem nâkotnç varam novçrst daudzas nevçlamas neveiksmes.

Metalogrâfisko mikroskopu izmantoðana ir ïoti svarîga, jo pateicoties tam mçs jau varam atrast materiâla defektus. Bet ir vçrts uzskatît, ka ðî mçbeïu modeïa apstrâde ir bîstama. Paðreizçjâ iemesla dçï tikai kvalificçtiem cilvçkiem vajadzçtu bût pieredzei.