Darbinieku drodiba

Kâ jûs zinât, rûpnîca dod ïoti lielu peïòu katram îpaðniekam, kas nodroðina ðâdu iekârtu. Tomçr ir vçrts pieminçt îpaðnieka atbildîbu par ðâdas rûpnîcas vadîðanu. Rûpnîcas îpaðnieka svarîgâkais pienâkums ir nodroðinât droðîbu visiem darbiniekiem, kas dzîvo ðâdâ rûpnîcâ. Jâ, un visas maðînas, kâ arî visas rûpnîcas telpas vçlas rûpîgi apskatît un nodroðinât droðîbu.

Dzçriens no vairâkiem paðreizçjiem standartiem, kas îpaðniekam ir jânodroðina, ir sprâdzienbîstamîba. Kâ mçs zinâm raþoðanas laikâ, ir nepiecieðamas daþâdas degoðas vielas, kas arî baro organizâcijas ne tikai. Ja ðâdas vielas produktos sâk gaistoðas, piemçram, ðâdas maðînas pasliktinâðanâs, draudi sâkumam ir ârkârtçji. Tâpçc rûpnîcas îpaðnieka pienâkums ir periodiski pârbaudît visas rûpnîcas organizâcijas, kâ arî atbilstoðu veselîbai kaitîgu vielu uzglabâðanu un cilvçka nopelnîðanu. Tâpçc rûpnîcai jâatbilst visiem Polijas tiesîbu aktos noteiktajiem nosacîjumiem, lai tâ varçtu kïût par atzîtu raþoðanai. Cilvçki var iepazît un strâdât pierâdîtâs vietâs. Ja periodiskâs pârbaudes liecinâtu, ka rûpnîca ir pakïauta riskam, un arî cilvçka veselîba ir ârkârtîgi iespçjama, rûpnîca tiks apturçta, lîdz tâ atbilst noteiktâm droðîbas prasîbâm. Tas viss jâkontrolç rûpnîcas îpaðniekam. Tâpçc arî nepietiek, lai darbiniekiem nodroðinâtu atbilstoðu algu un gûtu peïòu no viòu produkcijas. Pirmkârt, ir svarîgi apstiprinât droðîbu praksç, kurâ tie darbojas katru dienu. Daudzi cilvçki noteikti atkâptos no visu droðîbas prasîbu piemçroðanas, ja Polijas tiesîbu akti tos nepierâdîtu. Tâpçc valsts loma visu iespçjamo rûpnîcu meklçðanâ un to droðîba ir tik svarîga. Vispirms rûpnîcas îpaðniekam jâcenðas nodroðinât visu rûpnîcâ esoðo cilvçku droðîbu. Ir pçdçjâs ârkârtîgi svarîgâs.