Darbs majas

Ïoti bieþi gadâs, ka mçs esam biznesa ziòâ vai citi ar cilvçkiem, kuri nezina savu stilu. Kas vçl sliktâk, mçs nezinâm viòu valodu, bet mçs neatceramies to paðu, par pakalpojumu, ar kuru viòi varçja sazinâties. Un vienîgais saprâtîgais risinâjums ir tulka izmantoðana.

Vai visi tiks pârbaudîti?Protams, ne. Ja jûs maksâjat mums, ka katra skola atrodas dzîvoklî, lai tiktos ar mums, apmierinâtu mûsu vajadzîbas, mçs esam nepareizi. Îstenojot tulkotâjus, viòð kvalificçjas verbâlai un rakstiskai. Un ðî vienoðanâs neattiecas uz faktu, ka tâs nodarbojas ar konkrçtu tulkojuma veidu. Ir svarîgi arî atrast pareizo pozîciju. Lai bûtu tulks, jums ir jâsniedz daudz priekðrocîbu, ko tulkotâjam nav nepiecieðams zinât. Tad ir: spriedzes spçks, perfekta dikcija, laba îstermiòa atmiòa. Bez ðiem zîmoliem profesionâla tulkoðana ir slikta. Tulkotâjam ir jârûpçjas par tiem.

Tulkot ceïâJa mçs zinâm, ka esam pamatoti tulkotâji, kas bûs vienkârðs un efektîvs laiks, lai kontrolçtu mûs un tulkot daþâdos apstâkïos, ne tikai konferenèu telpâs un, piemçram, restorânâ pusdienu vai biznesa vakariòu laikâ, mums ir jâiesniedz secîgai apmâcîbai . Vçl viens interpretâcijas veids prasa îpaðu aprîkojumu, tâpçc tas ir pagâjis. Tajâ paðâ laikâ pçc tulkotâja zinâðanâm un klâtbûtnes nepastâv nepiecieðamîba pçc secîgas interpretâcijas. Ðâdas skolas var rakstît savas grâmatas visur, arî automaðînâ, t.i., vilcienâ, darba brauciena laikâ. Pçc tam tas ir ârkârtîgi mobils, kas ietekmç to, ka reâli reaìç uz gadîjumiem, kad lietotâji parasti atrodas tirgû, joprojâm darot kaut ko.

Tulkotâjs, kas vada savu klientu, rûpçjas par savu jauku izskatu. Tomçr tâ ir tâs saòçmçja vitrîna, un tâ nevar izskatîties slikti. Tas ne tikai lieliski izskaidro, bet arî perfekti.