Datorprogrammas

Ir populârs teiciens, ka kâds, kurð neplâno panâkumus, plâno neveiksmi. Efektîva publicçðana nav tikai vingrinâjumu un pienâkumu rakstîðana atseviðíiem cilvçkiem vai komandâm. Ir ïoti svarîgi izmantot mums pieejamo informâciju - norâdot savu uzòçmumu, kâ arî datus, kas nosaka visu tirgu, kurâ mçs strâdâjam.

Parametru digitalizâcija nodroðina datu integritâti un uzlabo to analîzi - ne tikai izveidojot sarakstus. Tam ir vçl viens uzdevums - tas var automatizçt procesus un ierobeþot to laiku, tâdçjâdi samazinot uzòçmuma darbîbas izmaksas. Un tas ir tas, ko strâdâ CRM sistçmas.CRM (angïu klientu attiecîbu pârvaldîba ir rîku un darbplûsmu dizains attiecîbu veidoðanâ ar klientiem. Tumðâkajâ versijâ viòð râda, ka viòð gatavo lîgumus no visa kontaktu apjoma ar saviem klientiem. Ðâdu risinâjumu sauc par piltuvi, kurâ potenciâlie pircçji parâdâs no plaða straumes, un pabeigtie darîjumi jau tiek apstrâdâti no nâkamâs lapas.Crm sistçmas ne tikai atspoguïo pârdoðanas darbîbu pârvçrðanu par faktisko pârdoðanu. Viòi var aizvietot mûs ar lielâko daïu elementu, kas dzîvo pârdoðanas gaitâ. Iedomâjieties, kad klients iegâdâjas piedâvâto produktu, mçs izsniedzam rçíinu ar noteiktu maksâjuma datumu. Rçíinu izrakstîðanas dienâ CRM sistçmas var noteikt, vai Polijas kontâ ir notikusi ietekme un vai tas nerada atbilstoðu nozîmi pârdoðanas un parâdu piedziòas struktûrvienîbai, kas tiks slçgta maksâjumu izpildes sezonâ. Tâpat pârdoðanas procesa izbeigðanu var ietekmçt pasûtîjuma izsniegðana saviem piegâdâtâjiem - pozîcija ir atsaukta un jâpapildina. Ðâda funkcionalitâte ïauj uzòçmuma vadîtâjiem pârvaldît visu skatîjuma laiku par uzdevumu daïu un formu, lai viòi varçtu plânot turpmâku pârdoðanu vai pirkumus uzòçmumam. Tâ arî atbrîvo cilvçkus no dokumentiem un vâc iespçjas programmâs un piezîmjdatoros.