Datoru programmu lidzsvars

Labs zîmola dizains ir tikai daïa no panâkumiem. Otrajâ pusç ir ievçroti visi oficiâlie jautâjumi, atbilstoða segregâcija, pasûtot tekstus uzòçmumâ, lai kâdâ brîdî bûtu svarîgi tos atrast, piemçram, PIP kontroles un oriìinâlo cilvçku panâkumos. Uzòçmçjdarbîbas vadîbas atviegloðanas plânâ var izmantot integrçtas datorprogrammas. Pçdçjie, kas nodarbojas ar daudzu lietotâju atzîðanu, ir Optima programmu îstenoðana.

Ieinteresçtâs personas var lejupielâdçt demo daïu no optima daïas un pârbaudît to funkcionalitâti, interfeisa novçrtçðanu utt. Programmu var pasûtît arî kompaktdiskâ vai tieðsaistes licencç. Demo versija ir vienkârða 60 dienas. Programma ir veltîta Windows videi (Windows 7 operçtâjsistçma (ieskaitot starta iespçju, Windows Vista 2. servisa pakotne, Windows XP SP 3, Windows Server 2003 2. servisa pakotne, Windows Server 2008 2. servisa pakotne, Windows Server 2008 R2. Ieteicamâ minimâlâ ekrâna izðíirtspçja ir 1024x768. Sistçmas administratoram ir nepiecieðams veidot programmu. Instalâcijas process ir pirms garantijas, licences un jaunu nosacîjumu apstiprinâðanas. Pçc tam instalçtâjs pârbauda, vai dators ir labi novietots Comarch OPTIMA lietâs. Nâkamais solis ir aktîvo moduïu izvçle. Lietotâjs izvçlas moduïus, kuriem iegâdâta iegâdâtâ licence. No iegûtajiem elementiem vçlâk bûs bagâtîgi, lai programmas struktûrâs ieviestu jaunus produktus: Program / Utilities / Operators. Comarch OPTIMA programma ir datu bâze. Ja Lietotâjam jau ir instalçts un pieejams serveris, tâ forma ir pieejama programmas vajadzîbâm. Pçc bûvniecîbas pabeigðanas nav nepiecieðams restartçt datoru.