Dokolades eko

Ðokolâde ir konditorejas produkts, kas ir ïoti slavens visâ pasaulç. Lai gan lielâkâ daïa pasaules mammas ir uz diçta, tas viss pçrk ðokolâdi. Tad tiek raþota kakao masa, kakao sviests un îpaðs lîdzeklis, kas aizòem pârâk daudz uzdevuma, lai padarîtu ðokolâdes gaismu.

Ðokolâdes vçstureReal ðokolâde vispâr nepastâv salda - tas ir saldinâts ar cukuru. Pirmâ ðokolâde parâdîjâs atlikuðajâ pusç deviòpadsmitajâ gadsimtâ Vâcijâ. Vâcija un Austrija ðobrîd ir îstas ðokolâdes valstîbas. Ðajâs valstîs ir svarîgi tikties katrâ konditorejas stûrî, kurâ piedâvâtâ ðokolâde ir visneparastâkajâs formâs.

https://catch-patch-me.eu/lv/

Ðokolâdes formasÐokolâdi var pagatavot granulu, piena kvalitâtes vai ðíidrâ veidâ, turklât tradicionâli tâ ir âdas âdas.Lai raþotu ðokolâdi, ir noderîgs îpaðs maðînas veids. Ðokolâdes raþoðana maðînâ ir ïoti svarîga, tâpçc rîcîba tiek slavçta sievietçm, kurâm ir lieli maksâjumu resursi. Ðokolâdes raþoðanas uzsâkðanas problçma, protams, ir izejvielu iegûðana - lai to iegûtu, jums jâdodas uz Dienvidameriku.

Ðokolâdes veidiIr vairâki ðokolâdes veidi. Vispopulârâkais un lielâkais pârdoðanas veids ir piena ðokolâde, kas papildus kakao un kakao sviestam izmanto arî pienu, piena pulveri un arî vaniïu. Ðâdâ ðokolâdç pati kakao sastâvs, iespçjams, nav mazâks par 50%. Baltâ ðokolâde nesatur kakao pulveri. Tomçr rûgtâs ðokolâdes, neraugoties uz ðíietamîbu, ir vaniïa.Ðokolâde nav ðokolâdes lîdzîgi produkti, kuros kakao saturs nepârsniedz 7% no produkta kopçjâ svara. Veicot iepirkðanos, jums jâpievçrðas pçdçjam ieteikumam.