Ekonomikas attistibu un globalizaciju

Uzòçmçjiem, kuri gatavojas pârdot to galâ, ir jâpârbauda, vai viòiem ir pienâkums veikt kases aparâtu. Daþâdiem nosaukumiem summa, no kuras rodas pienâkums reìistrçt pârdoðanu, izmantojot kases aparâtus vai finanðu printerus, ir tikai PLN 20 000. Ir divi veidi, kâ pârdot ierîces vietçjâ tirgû.

Mçs ietveram summas un fiskâlos printerus. Acu agrînâ stadijâ tie var izskatîties gandrîz identiski. Viòi galvenokârt piekrît tam, ka novitus bono kases iegâde ir lçtâks uzòçmums, jo tam nav nepiecieðams pieslçgums datoram. Fiskâlais printeris, izmantojot îpaðu programmatûru, darbojas ar datoru, tas ir jâpievieno tai, piemçram, izmantojot USB savienotâju. Saòemðana no fiskâlâ printera neatðíiras no kases èeka un tas pats ir pirkuma apliecinâjums. Printeru gadîjumâ tiek sadalîta tikai pârdoðanas arhivçðanas metode. Otrâ rullîða vietâ printeriem ir speciâlas atmiòas kartes, kas ir iebûvçti datu aizsardzîbai. Apvienojot fiskâlo printeri ar datoru, varat izmantot vairâkas noderîgas funkcijas, piemçram, pârdoðanas uzraudzîbu, pârskatu sagatavoðanu, pârskatu sagatavoðanu, piemçram, produktus ar zemu rotâciju vai pârdevçjus. Ir iespçjams kontrolçt atseviðíus kasierus, izturçt to veiktspçju vai tîrîbu un noteiktîbu.Katram fiskâlâ printera kvîtim jâbût zinâmâm vienîbâm, NIP, kvîts numuram, izstrâdâjumu sarakstam, kâ arî PVN cenai, pârdoðanas vçrtîbai, datumam, & nbsp; kases numurs un kasieres unikâlais numurs.Pçdçjos mçneðos, protams, ieòçmumi ir vçrsti uz Polijas loterijas kvîtîm. Ja vien visi pirkuma pierâdîjumi vienmçr nav bijuði aktîvi no pârdevçjiem, tagad visi, kas piedalâs izlozç un sapòo par uzvaru, rûpîgi dara un redz viòa ieòçmumus plânâ. Sociâlajai rîcîbai noteikti bûs paredzçtais efekts, un tas arî varçs radît nepiecieðamo ieradumu saòemt kvîti.