Ekonomiska aktivitate

LED avârijas apgaismojums tiek izmantots arî vidçja lieluma iekârtâs, kâ arî ilgstoðâs sabiedriskâs çkâs, slimnîcâs, rûpnîcâs un ekonomiskâs zâlçs. Jaunas avârijas apgaismojuma sistçmas ietver evakuâcijas apgaismojumu, evakuâcijas ceïa apgaismojumu, mâjokïa apgaismojumu ar pareizo risku, paniku apgaismojumu karstâs vietâs un rezerves apgaismojumu. Avârijas LED avârijas apgaismojums ir izveidots moduïu organizâcijâ un bieþi vien tiek pasniegts kinoteâtros, tirdzniecîbas centros, restorânos, diskotçkâs un sporta zâlçs.

Denta Seal

Dany ir svarîga visâ izskatu LED avârijas apgaismojums - zaïð taisnstûrveida lampa ar piktogrammu attçlojot izklâstu durvîm, un aiz aizsvilties, un personas, kas darbojas saskaòâ ar tâs mçríi. Maríçjums uz otro ârkârtas apgaismojuma spçjas atðíiras ðâdâ situâcijâ iegûta iekðpusç balta taisnstûra simbolizç durvis, bet balta bulta norâda punkts avârijas izeju. Ir arî cita veida avârijas LED apgaismojums, lai gan tos parasti izðíir ârkârtas avârijas apgaismojumam un avârijas glâbðanas apgaismojumam. Jâatzîmç tomçr, ka paðreizçjie droðîbas zîmes joprojâm ir spçkâ, taèu nesen uzstâdîta LED avârijas apgaismojums, ir jâòem vçrâ jauno apzîmçjums.

Evakuâcijas sistçmas, LED avârijas apgaismojums nepiecieðams visâs sabiedriskajâs çkâs, un beigâs to uzstâdîðana ir paredzçta, lai panâktu droðu produkciju panâkumu evakuâciju. No tâ, neatkarîgi zinâms, ka labs, jo gaisma evakuâcija grieþas LED tehnoloìija, gaismas diodes, kas raþo vairâk gaismas ar mazâku enerìijas patçriòu. Neapðaubâms priekðrocîbas gaismas diodes ir zems enerìijas patçriòð, neliels skaits sprieguma, zema strâvas zuduma, maza izmçra un lielu veiktspçju, augstu izturîbu tudzieý lielu priekðrocîbu spilgtuma.