Elektroinstalacijas tulkotajs

Neatkarîgi no tâ, kas ir raþoðanas objekts, mums ir jâveic plaða spektra daþâdâs iekârtâs jebkurâ raþoðanas veikalâ. Elektrisko, gâzes, ûdens vai saspiestâ gaisa instalâcija. Tas viss tâ, lai cilvçki, kas darbojas konkrçtajâ veikalâ, varçtu apsvçrt iespçju izmantot nâkamo ûdeni no elektrîbas, lai gan faktiski pastâv esoðâs iekârtas fonâ.

Pirmkârt, katram instalâcijas veidam vajadzçtu bût raþoðanas procesa pienâcîgai îstenoðanai. Katra iekârta palielinâs no jauna veida elementiem. Ja mçs runâjam par saspiestâ gaisa uzstâdîðanu, par gâzes uzstâdîðanu, tvaika pârvades vai ûdens instalâciju, droðîbas dzçrieni no svarîgâkajâm sastâvdaïâm ir droðîbas vârsti.

Sakarâ ar neseno, ka agrâk pârmçrîgs spiediens bûvniecîbâ izraisîja tvaika katlu eksploziju, ðie vârsti tika izgudroti, kas izraisa aizsardzîbu pret ðiem sprâdzieniem.

Kâ jûs izveidojat vârstus?

Ðâdu vârstu darbîba nav tik vienkârða. Tas sastâv no konkrçta vârsta sâkuma sezonâ, kad ir noteikta pârvades faktora kritiskâ vçrtîba. Patlaban droðîbas vârsti ir pârplûdes vârstu îpaðums, ir svarîgi arî teikt, ka tiem ir raksturîgs milzîgs uzticamîbas lîmenis. Galu galâ, tas ir pçdçjâ nodarbîbâ par konkrçtâ punkta darbinieku droðîbu, kad runa ir par rûpnîcas îpaðumu, un arî par maðînu un piederumu droðîbu no iznîcinâðanas. Droðîbas vârsti nav sareþìîti bûvçt, un to pievienoðana ir balstîta uz stingri kontrolçtiem datora parametriem, kuru ðíçrsoðana automâtiski izraisa to uzstâdîðanu, bet vienîgais pârsûtîtâ faktora pârsnieguma atbrîvojums.