Es direktiva par cilveku tirdzniecibu

ES Atex direktīva nosaka pamatprasības, kuras vēlas izpildīt visiem izstrādājumiem, kas paredzēti lietošanai vietās, kur draud eksplozija. Ar direktīvu funkcionāli saistīti standarti nosaka sīki izstrādātas prasības. Kā daļa no iekšējiem noteikumiem, ko piemēro atsevišķās dalībvalstīs, tiek organizētas prasības, kuras nav noteiktas direktīvā vai iekšējos standartos. Iekšējie noteikumi nevar atšķirties ar direktīvas noteikumiem, un jūs nevarat arī domāt par stingrāku direktīvā noteikto prasību ievērošanu.

https://hallu24.eu/lv/

Atex direktīva ir uzrakstīta tā, lai samazinātu risku, kas saistīts ar jebkura produkta lietošanu departamentos, kuros ir potenciāli sprādzienbīstama atmosfēra.Izgatavotājam ir liela atbildība par tā noteikšanu, vai attiecīgais produkts ir pakļauts sadarbības ar atex standartiem novērtēšanai, kā arī par attiecīgā produkta pielāgošanu pašreizējiem noteikumiem.Atex apstiprinājums ir nepieciešams produktiem, kas uzskata sevi par sprādzienbīstamu atmosfēru. Sprādzienbīstamības zona ir zona, kurā ražo, lieto vai uzglabā vielas, kas kopā ar gaisu var radīt sprādzienbīstamus maisījumus. Jo īpaši lielākā daļa šo vielu ir pielāgotas: šķidrumi, gāzes, putekļi un viegli uzliesmojošas šķiedras. Pēc tam tie var būt, piemēram, benzīns, spirti, ūdeņradis, acetilēns, ogļu putekļi, koka putekļi, cinka putekļi.Veiksmīgu domu eksplozijai, kad liela daļa enerģijas, kas iegūta no efektīva aizdegšanās avota, nonāk sprādzienbīstamā atmosfērā. Pēc ugunsgrēka sākšanas tas pieķeras sprādzienam, kas rada lielu risku cilvēku uzturēšanai un veselībai.