Farex fiskalas kases rokasgramata

Bingo xl kases aparâta pienâkums attiecas uz daudziem poïu uzòçmçjiem. Tas ir tas, ko tas apstrâdâ ar Valsts kases nosaukumu, pateicoties tam, ka katrs saòçmçjs var viegli saòemt kvîti ar iegâdâto efektu un vçrtîbas sarakstu. Ðis çdiens var uzlabot biznesu, bet nopirkt to ir liela problçma - jo îpaði mazajiem veikalniekiem. Kases aparâts ir spçcîgs rçíins.

Nav brînums, ka uzòçmçji cenðas rûpçties par saviem kases aparâtiem. Tie cita starpâ ïauj tiem sistemâtiskas tehniskâs pârbaudes. Kopâ ar pieòçmumu, tie bûtu jâveic ik pçc diviem gadiem, bet nav neviena uzòçmuma, kas ik pçc 12 mçneðiem piedâvâ ðâdu pârskatu. Tâpçc viòð izturas pret savâm labajâm partijâm, jo uzòçmçjam vienmçr ir garantija, ka viòa fiskâlais skaitîtâjs spçlç normâlâ veidâ. Bieþâkas tehniskâs pârbaudes priekðrocîba ir iespçja savlaicîgi atklât nelielus pârkâpumus un veikt izmaiòas, ja tas netiek tâlâk attîstîts pârâk augstâs izmaksâs.Finanðu iestâdes tehniskâ pârskatîðana ir pienâkums, ka katrai personai, kas nâk no pçdçjâs mçbeïu daïas, ir jâatbilst. Kâpçc jûs nevarat aizmirst par tâs radîðanu? No vienas puses, ðâda pârskatîðana ir svarîga, jo ir nepiecieðams uzturçt finanðu iestâdi pareizâ stâvoklî, no otras puses - noteikumu dçï. No 2008. gada decembra visiem uzòçmçjiem, kas izveido kases aparâtu, ðâda pârskatîðana jâveic reizi divos gados. Ja viòð aizmirst veikt ðâdu pârskatîðanu, viòð pakïaujas bûtiskâm sekâm. Kopâ ar likumu to paðu naudas sodu kâ pçdçjie, kas nepareizi izstrâdâ grâmatvedîbas grâmatas, var to atïauties. Ikviens, kas nevçlas maksât par nodokïu pârkâpumu, nevar aizmirst par kases pârskatîðanu. Tâdçï daudzi uzòçmçji cenðas izvçlçties ðâdu pakalpojumu vai uzglabât ar kases aparâtiem, kas piedâvâ arî tehniskus pârskatus, kas tiem palîdz izpildît visas savas saistîbas. Galu galâ ir uzòçmumi, kas pârtrauc pârdot kases aparâtus, kas nodroðina pastâvîgus pârskatus par reklâmas cenâm. Ir vçrts izmantot ðâdus pakalpojumus, ir vçrts izmantot pçc uzlîmçm, uz kurâm var redzçt pçdçjâs pârskatîðanas datumu. Tâ rezultâtâ samazinâs risks, ka nâkamâs pârskatîðanas datums nebûs, un nodokïu maksâtâjs, ka tas atbilst mûsu pienâkumiem.