Fiskala kase

Cena katrâ gadîjumâIkvienam patîk nopirkt lçtu. Pirmâ lieta, uz kuru mçs pievçrðam uzmanîbu, ir kases aparâta cena. Un svari ir diezgan lieli - no 1000 PLN lîdz pat 4000 PLN. Vienmçr finanðu ierîcç tâ nav precîza vçrtîba, bet kases aparâta pielâgoðana uzòçmumam.

Darbîbas veidsTâtad tas ir vissvarîgâkais kritçrijs. Saistîbâ ar to, cik daudz patçrçtâju lietojat dienas laikâ, cik daudz jums ir izvçle, arî kâdâ veidâ jûs vadât uzòçmumu, paðreizçjais bûs nepiecieðams, lai atbilstu lielajâm vajadzîbâm. Nebaidieties pateikt kases pârdevçjam par ðiem brîþiem, jo, pateicoties viòam, viòð varçs izvçlçties ierîci, kas veicinâs populârâkâs sekas jûsu tirdzniecîbas vienîbâ.

Kâdâ veidâ mçs sadalâm fiskâlos kases aparâtus?

Vienvietîgi kases aparâtiÐis kases aparâtu stils parasti atrodams uzòçmumos, lielveikalos, kioskos un lielâkos pakalpojumu uzòçmumos. Tie piedâvâ mazâku preèu bâzi nekâ pârnçsâjamâs kases, tâpçc tâs tiek apstrâdâtas visur, kur izvçle ir ïoti smaga vai ïoti bieþi mainâs. Varat vienmçr pievienot jaunas ierîces, piemçram, elektroniskâs svarus vai datorus, savrupajai valûtai. Vienmçr ir jâzina, ka vienas naudas fiskâlâs kases aparâti ir jauni uzdevumi un tehniskie parametri atkarîbâ no veida un cenas. Pirms iegâdâties, ir vçrts pârbaudît, vai konkrçtâ valûta varçs darboties.

Sistçmas kases aparâtiTas ir dzçrieni no bîstamâkiem un arî bagâtâkajiem ðîs þanra ierîcçm. Sistçmas kases aparâti ir izveidoti no pârdoðanas plâna pozîciju atcerçðanâs. Tos izmanto visos uzòçmçjdarbîbas veidos un lielveikalos ar lielu satiksmi. Sistçmas kases aparâts, kas ir samaisîts ar datoru, kurâ ir ielâdçta pârdoðanas programmatûra. Ir svarîgi arî savienot to ar daþâdâm ierîcçm, piemçram, svîtrkodu lasîtâju vai veikalu svariem. Protams, datorâ var integrçt arî vienas sçdvietas un pârnçsâjamos fiskâlos kases aparâtus, lai gan sistçmas kases aparâtu gadîjumâ datu pârsûtîðana notiek reâlâ laikâ. Sistçmas kases aparâti ir ïoti vçrtîga ðâda veida ierîèu versija. Tas neparedz nepiecieðamîbu ieguldît ðâdos naudas lîdzekïos, darbojoties mazos tirdzniecîbas vai pakalpojumu tirgos. Galu galâ populârâkajos komerciâlajos uzòçmumos sistçmas kazino ir çrtâkais risinâjums un to iegûðana.