Fiskala printera gada parskats

Attiecîbâ uz daudzajiem finanðu ministra 2008.gada 28.novembra noteikumiem katram finanðu kasei un fiskâlajam printerim jâbût tehniskai pârbaudei ik pçc diviem gadiem. Kases aparâta îpaðnieks, kurð neizpilda ðo veidlapu, tiek sodîts. Pirmais rezultâts ir nodokïu iestâdes pieprasîjums atmaksât nodokïu atvieglojumus un likumâ noteiktâs procentu likmes, kas tiek aprçíinâtas no pârkâpuma izdarîðanas dienas. Otrais sods ir mandâts, kas var sasniegt 500 zlotus. Ir vçrts pieminçt, ka klients ir redzams pârskatîðanas datuma saglabâðanai, tam ir jâbût attiecîgi pârbaudes datumam.Ko vislabâk pârbauda servisa tehniíis?

Nu, nosaukums "tehniskais pârskats" fiskâlâs kases aparâtu tekstâ ir diezgan maldinoðs. Kâpçc? Tâ kâ kontroles laikâ tiek aptaujâti tikai kases aparâti, kurus viòi sauc par apgrozîjuma reìistrçðanu. Darbinieks neprasa kïûdas, kas var rasties visa kases aparâta funkcionalitâtei, bet es koncentrçju, bet tikai uz augstâk minçtajâm daïâm, kâ arî to elementiem, kuru kïûdaina dzîve varçtu bût ideja par nepareizu maksâjamâ nodokïa aprçíinu.

Kâdas ir kases aparâta pârskatîðanas izmaksas?Visa kases aparâta pârskatîðanai kopâ ar visâm jomâm tas parasti ðíiet no PLN 100 lîdz PLN 300.

Cik daudz ir pârskatîðana?Pârskats praksç ir apmçram stunda, ne vairâk kâ divas stundas, es to gribu vispirms no servisa tehniía. Mums absolûti nav jâdara mûsu nauda uz pakalpojumu, bet mçs varam lûgt pieauguðos, lai ðî metode sasniegtu savu uzòçmumu, tâpçc tas tiek uzskatîts par papildu pakalpojumu, kas nozîmç, ka jâmaksâ papildu maksa. Ir vçrts atgâdinât, ka inspekciju drîkst veikt tikai servisa tehniíis, kas ir iesaistîts apkalpoðanas darbâ. Pçdçjais ir tas, ka visas tehniía veiktâs darbîbas jâievada servisa literatûrâ. Ierakstiem jâbût arî nepârprotamiem, ko apliecina uzòçmuma darbinieka paraksts un zîmogs.Domâðana par ðo formalitâti ir neiedomâjami svarîga, jo ðîs operâcijas izmaksas nav milzîgas, un tehniskâs pârbaudes ilgums nav ilgs.