Foruma dokumentu tulkodana

Raksta tulkojums ir diezgan individuâls pats par sevi. Ja mçs esam atkarîgi no teksta tulkoðanas, mçs prasâm ne tikai òemt vçrâ "iemâcîtos" vârdus un teikumus, bet arî uzzinât daudzas idiomas, kas ir tik raksturîgas visai valodai. Fakts ir tâds, ka persona, kas raksta rakstu angïu valodâ, nevis padara to tikai par "akadçmisku", bet izmanto savus unikâlos veidus un pievienotâs idiomas.

Lîgumâ ar to, ka globâlâ interneta tîkla darbîba vienmçr palielinâs, rodas nepiecieðamîba veikt vietòu tulkoðanu. Tâ kâ, piemçram, ir vietne, ar kuru mums jâsazinâs ar ievçrojamu skaitu saòçmçju, mums tas ir jâorganizç daþâs valodu versijâs. Skaidrojot saturu vietnes, piem., Angïu, un mums ir jâspçj tulkot ne tikai iespçju, bet arî tiesîbas paust savus uzskatus un aprakstus, kas ir sâkotnçjâ tulkojams. Tâtad, kad tas izskatâs praksç? Pârdodam jebkuru angïu valodas vietnes saturu, izmantojot Google tulkotâju. Lai gan vispârçjâ nozîmç raksta tiks saglabâtas (tiks veidota uzminçt, kas tas nâk pie konkrçtâ vietâ tik daudz vairs loìiskâ secîba teikumus un sintakses varçs nepietiekams. Tas ir arî klât, jo Google tulkotâjs pârvçrð atlasîto rakstu, pamatojoties uz vârdu. Tâdçï îstenoðanâ mçs nemçdzam îstenot, pamatojoties uz ðo izpratni par profesionâlu, daudzvalodu tîmekïa vietni. Tâdçjâdi tuvâkajâ nâkotnç interneta tulkotâja darbâ & nbsp; cilvçks maðînu nemainîs. Pat labâkajai programmatûrai nav abstraktas domâðanas spçka. Ko tas var darît, ir spçlçt saskaòâ ar cilvçka loìiku, kas tiek pârsûtîts uz izvçlçto programmçðanas valodu. Tâpçc pat labâkie dokumentu tulkoðanas pieteikumi ir lieli aiz profesionâliem tulkotâjiem, tâpçc vienmçr tâ var bût âtra. Ja kâdreiz parâdâs uzlabots rîks, kas nodroðinâts ar vienkârðu un abstraktu "domâðanu", tas bûs mûsu civilizâcijas mçríis. Kopumâ beigâm apmâcîbas kvalitâtes tulkotâjiem veikt atbilstoðus mâcîbu iespçjas, kas ne tikai tulkojumi mâca "burtiski", bet arî atbalsta jomâ abstraktâs izpratni par valodu.& Nbsp;