Fri kartupeiu griezcjs

Slicer, ir organizâcija, kas samazina pârtiku. Ir pieejami griezçji, kas paredzçti konkrçtiem produktu veidiem, kad tie ir universâli. Ðâds ðíçlçjs tiek pieðíirts atseviðíiem produktu veidiem, piemçram, gaïas griezçjs vai maizes griezçjs.

Protams, jûs varat satikt un ar universâlu griezçju, kas meklç gan maizes sagrieðanu, gan aukstos izcirtòus.Ðâdu aprîkojumu ir vçrts izmantot privâtâ virtuvç. Pirmkârt, tâpçc, ka ðâdu ðíçlçju cenas nav augstas, ja, protams, mçs ieguldâm mazâk specializçtâ ierîcç, bet, kâ zinâms, virtuvç tas nav nepiecieðams. No ðâdas maðînas iegûst daudz laika. Brokastis parasti tiek gatavotas no rîta, un, protams, tam nav laika. Âtrâka sistçma ir nogatavinât desu vai maizi, nevis nogurst ar nazi, kas joprojâm nav augsts vai piemçrots ðâda veida pârtikai. Pçdçjâ laikâ daudziem cilvçkiem nav tâdas piegâdes mâjâs, viòi atsakâs no maizes iegâdes. Viòi lemj par maizes izcirðanu. Galu galâ, viòam jâdomâ par to, ka vienmçr ðî maize ir mazliet svaiga nekâ visa. Pçrkot veselu maizi, mçs to varam nogâdât maizes ceptuvç tieði no krâsns.Îpaði svarîgi ir tas, ka ðâdâ ðíçlîtâjâ jûs varat patstâvîgi regulçt griezto gabalu platumu. Tajâ paðâ laikâ mçs atceramies, ka gabali tieðâm iznâks vienâdâ garumâ. Grieþot parasto nazi, ko mçs nevaram radît. Bieþi vien daþos gadîjumos izòçmumi ir plaðâki, savâs ðaurâkajâs un jau tâ, ka viòi nekad nenâk tik biezi, kâ mçs gribçtu. Ir ârkârtîgi svarîgi, ka ðâds griezçjs ir neiedomâjami ekonomisks. Diemþçl tâ ir specializçta iekârta, kurai norâdîjumi ir vçlami, jo pretçjâ gadîjumâ mçs nezinâm, ko darît ar pçdçjo. Redzot ðâdu ierîci, mçs nekavçjoties uzminam, kad tâ darbojas. Mums nav nepiecieðami nekâdi norâdîjumi vai piezîmes no treðâm personâm. Papildu pogas, piemçram, grieðanas biezums, tagad ir skaidri aprakstîtas uz paðas grieðanas maðînas.Tâ kâ tas ir iespçjams, ðis griezçjs ir çrts veids, kâ sakârtot sevi virtuvç. Ir labi, ja jums ir ðâda iekârta un uzturaties kârtîbâ un nervos.