Gaisa filtrs 40mm

Magnçtiskais filtrs, visticamâk, tiks izmantots vietçjiem palîglîdzekïiem un jaunâm mazâm rûpnieciskâm centrâlapkures iekârtâm, kâ arî draudzîgam dzeramajam ûdenim, un visâm ierîcçm, kas atrodas ðâdâs iekârtâs pret piesâròojumu ar cietâm virsmâm. Ar arvien populârâku augstas vçrtîbas ierîèu un vadîbas un mçrîðanas piederumu izmantoðanu bûvlaukumos ir nepiecieðama ûdens filtrçðana, jo to laba un uzticama darbîba ir atkarîga no lielas plûsmas ûdens tîrîbas pakâpes.

http://lv.healthymode.eu/acai-berry-extreme-efektivi-novajesanu-paliglidzekli/

Uz cauruïvadiem jânovieto magnçtiskie filtri, lai ûdens plûsmas virziens bûtu tâds pats kâ bultiòa, kas ir uz korpusa, un vâks ir pakïauts filtra stâvoklim. Filtrus var sâkt ar horizontâliem un taisniem cauruïvadiem. Magnçtiskie filtri saplûst ar korpusu, sieta ieliktni, vâku, magnçtisko kasetni, starplikâm un stiprinâjumiem. Filtru konstrukcija nodroðina lielu ûdens filtrçðanas efektu, pateicoties divpakâpju attîrîðanas iespçjai: tehniskâ un magnçtiskâ. Magnçtiskos filtrus var izmantot ikdienas centrâlapkures iekârtâs, plûsmas sildîtâjos, automâtiskajâs veïas maðînâs, trauku mazgâjamâs maðînâs, ûdensapgâdes sistçmâs, kas nodroðina visas apkures vai dzesçðanas ûdens ierîces. Magnçtisko filtru ietekme, cita starpâ, novçrð iekârtu struktûras un datu bojâjumus, palielina uzstâdîto magnetizatoru efektivitâti, samazina ekspluatâcijas izmaksas, samazina izturîbu pret ûdeni vai ðíidruma plûsmu bûvniecîbâ. Magnçtiskajiem filtriem ir daudz priekðrocîbu, piemçram, ekspluatâcijas izmaksu trûkums, tie joprojâm ir bez apkopes.Anglijâ ir vairâk nekâ 20 miljoni vienìimeòu mâju, no kurâm lielâkoties ir centrâlâ apkure, un valsts ir priekðplânâ modernu, videi draudzîgu tehnoloìiju izstrâdç, kas uzlabo apkures sistçmu darbîbu. Vairâku iepriekðçjo gadu virsmâ Anglijâ ir izlaisti vairâk nekâ viens miljons magnçtisko filtru.