Gaisa piesaroodana karasa

Workaholism ir veselîga psihiskâ atkarîba. Esmu iepazinies ar pastâvîgo nepiecieðamîbu sasniegt mûsu mçríus, kuru veiksmîgi neizmanto ìimene, draugi, atpûta, kâ arî miega. Protams, darbs ir viens no katra darbinieka dzîves aspektiem. Tâpçc workaholism ir unikâla atkarîba, kas neatsaucas uz apmulsumu. Un kad tos atpazîst blakus viens otram?

Workaholism sevi pastiprina ar ikdienas darbu. Slimîbas ârstç katru brîdi kâ nogalinâto laiku. Tad ir diskomforts un slikts garastâvoklis. Pçc daþâm stundâm viòi bieþi vien ir privâtos birojos, un viòi ik dienas un brîvdienâs. Arî pçdçjâ ìimenes nevçrîgâ dçï vîrieði arî nespçlç nekâdas izklaides, neattîstot savas kaislîbas un intereses. Ïoti bieþi tie izraisa nemainîgas galvassâpes, sliktu dûðu, nogurumu un problçmas ar savâkðanu un miegu.

Lai atvieglotu ârstçðanu, ir vçrts atrast pamatu ðim faktam. Parasti atkarîgie ir tipiski perfekcionisti. Viòiem ir nopietnas ambîcijas un prasa, lai viss tiktu izpildîts perfekti, ïoti labi, bez jebkâdâm nepilnîbâm. Daudzas sievietes arî domâ, ka darbâholismu var saistît ar pieredzi, ka trûkst paðnovçrtçjuma. Apgâdâjamiem bieþi vien var bût bijuðas bûtiskas problçmas vçsturç, tâpçc ðodien viòi vçlas izmantot savas funkcijas ienâkumu palielinâðanai.

Trenaþisms, tâpat kâ jebkura psiholoìiska atkarîba, rada pazîstamus negatîvos efektus. Viens no tiem, paradoksâli, ir efektivitâtes un produktivitâtes samazinâðanâs. Darbinieku darbs ir pârpildîts ar nepârtrauktu pienâkumu izpildi, tâpçc viòi neapzinâs, ka viòi faktiski zaudç daudz laika, piemçram, atceroties praksi un domâjot par katru uzdevumu. Vissliktâkais blakus efekts ir rûpçties par poïu dzîvokli, tâdçï narkomâniem obligâti jâdod veselîga psihoterapija.