Gaisa piesaroojuma novcrdanas lidzekii

Paðreizçjos brîþos gaisâ piesâròojums, piemçram, putekïi, cietâs daïiòas un viss, var bût plaðas plaðas, un tas var ietekmçt alerìiskas reakcijas, gûstot panâkumus caur âdu.

https://ecuproduct.com/lv/psorilax-labakais-veids-ka-atbrivoties-no-psoriazes-dabiski-un-atri/

Rûpniecisko procesu spçkos piesâròotâji nonâk saturâ putekïu un cieto daïiòu veidâ. Daudzas mazas profesionâlâs daïas un putekïi var kaitçt veselîbai, tâpçc mçs vçlamies tos noòemt, pirms tie nonâk elpceïu organismâ.

Pirmie putekïu avoti ir grieðanas, slîpçðanas un slîpçðanas procesi, kâ arî pulvera raþoðana pârtikas un farmâcijas nozarç. Audumu, koka materiâlu un kompozîtu apstrâde papildus tiek apvienota ar putekïu un ðíiedru izdalîðanos, kas var bût plaðas un izraisît alerìiskas reakcijas. Atex putekïu nosûkðana, kas ir putekïu savâcçji, kas izgatavoti saskaòâ ar ES ATEX direktîvu, ir nepiecieðama katrai nozarei, kas ir pakïauta kaitîgiem putekïiem. Apstiprinâtajiem uzòçmumiem ir daþâda veida putekïu savâcçji, ekstrakcijas rokas un risinâjumi tîrîðanas, sûkðanas un filtrçðanas jomâ.

Jaunas darba vides izkârtojumâ var rasties sprâdzienbîstams putekïi un potenciâli sprâdzienbîstama vide.

Tâ kâ sprâdzienbîstamajiem putekïiem, kas plûst no lielâkâs daïas organisko materiâlu, sintçtisko materiâlu un metâlu, ir sprâdzienbîstamas îpaðîbas, mums ir jâpievçrð pietiekama uzmanîba, lai izvairîtos no putekïu sprâdzieniem. Eiropas Kopiena ir iekïâvusi divas direktîvas, kas runâ par sprâdzienbîstamu un uzliesmojoðu putekïu atmosfçru, tâs sauc par ATEX direktîvâm.

Ðo divu direktîvu ievieðana izraisîja labâkas sprâdzienbîstamîbas sekas - kïuva nepiecieðams cits tehniskais un organizatoriskais darbs. Nodarbinot labâkos speciâlistus rûpnieciskajâ gaisa filtrçðanas nozarç, uzòçmumi izstrâdâ produktus, kas atbilst ATEX direktîvai, kas ievieð visus droðîbas standartus.

Polijas tirdzniecîbas organizâciju un patçrçtâju atbildîbas jomâ tiek iekïauta piekriðana jebkurâm valsts vai vietçjo noteikumu prasîbâm.