Gastronomiskais restorans jaworzno

Katra çdinâðanas mâja saskaras ar izaicinâjumu sagatavot daïu gaïas lielâkai cilvçku devai agrâk vai vçlâk. Daïai jâbût praktiskai un jâbût gatavai tuvâkajâ nâkotnç, lai izvairîtos no garðas zuduma, kas rodas ilgstoðas uzglabâðanas rezultâtâ.

Kâzâm jaunâ tehnoloìija atrisinâja ðo jautâjumu, piedâvâjot ðefpavâriem iespçju izmantot mehânisku gaïas pârstrâdi. Novietojot naþus, gaïas izcirðana palielina tâs sulîgumu, nezaudçjot tradicionâlo pârrâvumu izraisîto plumpness. Tie arî ïauj izvairîties no ðíidrumu izðïakstîðanâs, kas grâmatu fonâ atstâj higiçnas lîmeni.Tirgû mçs atðíiram divus smalcinâtâju veidus, galvenokârt izmantojot katru disku, apstrâdes jaudu un pieejamâs funkcijas. Atseviðíu modeïu izmaksas parasti ir atkarîgas no izmantotajiem materiâliem, raþotâja un izmantotajiem risinâjumiem.Rokas smalcinâtâjs ir vienkârða ierîce, kas paredzçta galvenokârt ikdienas lietoðanai un sliktajai gastronomijai. Lietotâja muskuïi ir dzinçjspçks, ar kura palîdzîbu kloíis ïauj sastâvdaïâm cauri maðînai. Ðâda veida piederumu nenoliedzama priekðrocîba ir vieglais telpas daudzums, un diezgan lielo (no aptuveni 800 lîdz 10 tûkstoðiem PLN cenas var atkârtot nerentablu saviem lietotâjiem. Lçmums noteikti ir mazâks apstrâdes jaudu sadursmç ar turpmâk aprakstîto elektrisko griezçju.Elektriskais smalcinâtâjs ir organizâcija, kas galvenokârt nodarbojas ar visiem çdinâðanas uzòçmumiem. Atðíirîbâ no rokas griezçja, asmens asmeòus vada dzinçjs.Pagrieþot kloía rokturi un ierobeþojot darbinieka lomu gaïas pildîðanâ, tas ievçrojami palielina pârstrâdes jaudu. Vienîgais ierobeþojums ir operatora efektivitâte (lîdz 400 karbonâtiem stundâ. Ðâda veida ierîcei ir ïoti maz vietas nekâ manuâlajam ekvivalentam, un augsta cena (no aptuveni 2,5 tûkstoðiem lîdz pat vairâk nekâ desmit tûkstoðiem PLN ir atðíirîgs ðíçrslis izmantoðanai mâjâs.