Ginekoloiija un dzemdnieciba braeborowicz

Ginekoloìija iet uz priekðu. Ir vairâk un vairâk jaunu lîdzekïu cilvçka íermeòa izpçtei. Aizvien mazâk invazîva un vçl precîzâka. Liela problçma sievieðu vidû, kas ïaunprâtîgi izmanto seksuâli, ir dzemdes kakla vçzis, kas, protams, ir pilnîgi ârstçjams tâs lokalizâcijas sâkumposmâ.

Tomçr, sekmîgi konstatçjot traucçjoðos simptomus, kas var bût ðâdas slimîbas rezultâts, Jums nekavçjoties jâreìistrçjas pie ârsta, lai izslçgtu slimîbu. Tâ kâ simptomi nav nopietni, tas varçtu bût dzemdes risinâjums.

https://plus-optima.eu/lv/

Ðâda pârbaude tiek veikta, izmantojot kolposkopu. Nekas cits ir tikai mikroskops ar spekulâciju. Spogulis tiek ievietots maksts ar labu sagatavoðanu, lai pârbaudîtu reakciju maksts. Ðis mikroskops ïaus jums iegût trîsdimensiju efektu un joprojâm padara filmu palielinâto lîdz pat desmitkârtai, lai ginekologs varçtu labi pârbaudît maksts un kakla sienu, lai rûpîgi novçrtçtu, vai ir kâdas izmaiòas. Bûtu jâbût tâdam, ka viòam vajadzçtu sagatavoties eksâmenam. Ginekologs, iespçjams, liks jums, kâ pasargât sevi no testa. Pirmkârt, tas ir par seksuâla kontakta atteikðanos arî no ginekoloìiskajâm pârbaudçm vienu nedçïu pirms plânotâs pârbaudes.

Sieviete, kas iziet kolposkopâ, parasti paliek uz konkrçtu ginekoloìisku krçslu. Ðâda pârbaude parasti ilgst vairâkas lîdz vairâkas minûtes. Ja ieguvumi ir satraucoði, ginekologs var pasûtît dzemdes sekcijas izòemðanu, tad nepiecieðamîba atturçties no viena seksuâlâs aktivitâtes lîmeòa, jo jûs jûtaties ïoti nepatîkama diskomforta sajûta. Ergonomiskie parametri ir svarîgi arî ðî instrumenta veiksmîgai darbîbai, jo tâ ir pçdçjâ darba ierîce.