Grutniecibas tests bez maksas

Sievietçm, kas meklç bçrnu, papildus tiem, kas baidâs no grûtniecîbas, papildus grûtniecîbas pârbaudei mçìina atrast simptomus, kas apstiprina vai izslçdz baþas (vai iespçju aptvert. Tomçr kâdas ir ðîs rakstzîmes? Kad jûs varat tos atrast? Nozîmîgâkais un vienlaikus vissvarîgâkais grûtniecîbas simptoms neapðaubâmi ir laika trûkums. Viòð ienîst, bet kâpçc stresu uz krâjumiem - aizkavçðanos menses, pat daudzas dienas, var nodroðinât daudzi faktori, tostarp bailes un slimîbas. No otras puses, regulâras menstruâcijas neizslçdz grûtniecîbu. Tâ nosaka, ka grûtnieces arî menstruç lîdz trim mçneðiem pçc mçsloðanas. Pieòemsim, ka tomçr mçs cenðamies pçcnâcçjiem, nav lîmeòa, un ir grûtniecîbas tests, kas laimîgi norâda uz diviem svîtriem. Kas ir ïoti?

Pastâv situâcijas, kad nâkotnes mâtes grûtniecîbas simptomus jûtas jau pirmajâ mçsloðanas nedçïâ. Tomçr tie vienmçr notiek pçc apmçram mçneða. Viòu vislielâkais smagums ir pirmajâ trimestrî vai aptuveni 10. nedçïâ, un viòi aiziet 20. lappusç. Ðeit ir saraksts ar simptomiem, kurus varat (bet jums nav! Gaidît grûtniecîbas sâkumâ:

Siltas un sâpes krûtis. Grûtnieces grupâ viòa sasniedz daudzas hormonâlas pârmaiòas, kas ir nâkotnes sagatavoðanas beigâs, mçs nedomâjam par pareizu bçrna nçsâðanu ðajos 9 mçneðos, bet arî uz audzinâðanu. Tâpçc krûðu dziedzeru sâkumâ krûtis var pieaugt un sprauslas stiprâkas un sliktâkas.Slikta dûða un vemðana. Tas parâda visbieþâk sastopamo un bieþâko grûtniecîbas simptomu. Viòi aizrauj tâlu agri no rîta, un viòi var dzîvot lîdz pat vairâkâm stundâm. Parasti sievietes sûdzas par viòiem grûtniecîbas numuros (tikai ðeit ir novirzes no bâzes - mans brâlçns nesen ir bijis pamata ar cerîbu un rûpçjas par mani, bet ne vienreiz jutâs slikti. Ârsti nav 100% pârliecinâti, kas ïauj rîta slikta dûða simptomu. Tomçr viòi pamanîja, ka to smagums ir daudz lielâks sievieðu vidû, kas pieaug ikdienas trauksmes un stresa apstâkïos.Apetîtes maiòa. Protams, neviens nav pazîstams ar tâdiem simptomiem kâ palielinâta apetîte vai pilnîga garðas maiòa. Tas, ka mçs izvçlamies çst visu, kas atrodas uz mûsu ielas ledusskapî, un fakts, ka pçkðòi ïoti garðîgs maksâ siïíu maisîjumu ar marinçtiem guríiem un Nutella, ir izgatavots no hormonâlâm pârmaiòâm Polijas íermenî.

Kad es vienmçr esmu atzîmçjis ieraksta agrâkajâs daïâs, visi grûtniecîbas simptomi var parâdîties vai nebût. Diemþçl ir arî teikts, ka parâdîsies visi aprakstîtie simptomi. Ir sievietes, kuras ir ïoti ietekmçjuðas grûtîbas, kas rodas grûtniecîbas sâkumâ, bet tâs (kad tas ir diezgan bieþi vârâs, kad grûtniecîba ir gandrîz pilnîgi pieïaujama. Nepçrciet filmas un sçrijas, kas brîdina mûs par to, ka mçsloðana nozîmç pastâvîgu vemðanu, garastâvokïa maiòu un ìîboni no pirmâs apaugïoðanas dienas. Visiem cilvçkiem ir pavisam cita svçtlaime.