Hair ombre 2017

Mans brâïameitu ïoti mîl spçlçt ar matiem, jûs varat strîdus viòu stundâm, kâ arî plânot viòu. Tas ir tik absorbçts, ka vçlas, lai viss izskatîtos skaisti, vienu seðu reizes var uzlikt vienu pîti, visu laiku liekot uz tiem matu lokus vai nostiprinot tos ar sprâdzçm. Ïoti dârgi skolu priekðnesumi un plânoðana. Viòas jaunâ Princess Scent radîðana ir arî oriìinâla, un es gribçtu perfektu frizûru un apìçrbu. Pçc kontakta, mana mâte saplçsa viòai daudzas lentes ar lokiem. Tad ðî skaista meitene teica nç, nç, un vçlreiz. Es izskatîðos labâk pârvaldîtos matos ... un tas sâkâs. Pusstunda vadîba, arî to modelçðana. Viòa izskatîjâs lieliski kâ îsta princese. Un kad viòa ir ar sabojâtâm meitençm, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neiekïaujot lîdz pat ðai dienai, kopð performances sâkuma ir pagâjuðas vairâk nekâ divas stundas. Pçkðòi ... viòa pilnîgi mainîja savas idejas, bet viòas runâ tâ skançja tik daudz kâ "nieeee, es tieðâm nevçlos, jo es neatceros princesi, cik tâlu viòas pakïauts". Viòa jautâja sev jaunu frizûru, viòas mati sagrieþ vaïçju koku. Tâ kâ, kâ jau teica iepriekð, mçs jau praktizçjam grieðanas matus, tâpçc ðoreiz tas bija ïoti âtri. Viòas mâte, no vienas puses, bija spçjîga pârçjiem divdesmit gadiem.

Pârbaudiet, kur nopirkt matadatas