Halina apicrbu rathotajs

Pagâjuðajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri pabeidza ar apvienoðanâs sezonu. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs nozîmçja mazâko brîdi, un viss tika darîts bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi vecus un vieglus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki pilnâ tamborçjumâ. Tos ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Par karstu apìçrbu dizaineriem, kas piedâvâti cilvçkiem, tostarp pîtas cepures ar nozîmîgiem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes tika izsolîta skaista kâzu kleita, kas sagatavota jaunai cîòai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât pçdçjâs jaunâkâs kolekcijas drçbes tika izsolîtas. Ienâkumi no derîgas solîðanas tiks pieðíirti mûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols labprât atbalsta daþâdas labas un bagâtas akcijas. Tâs îpaðnieki vairâkkârt ir piedâvâjuði pârdoðanai savus izstrâdâjumus, un tad izsoles priekðmets pat apmeklçja zelta rûpnîcu.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija nonâks mâjâs maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot e-komerciju, kurâ kolekcijas, kas nav stacionâros veikalos, bûtu dabiskas.Vietçjais apìçrbu zîmols pastâv starp daþiem lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Katrâ valstî ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði daudzus no labâkajiem ðuvçjiem, ðuvçjiem un dizaineriem. Katru reizi, ðis vârds ir kolekcija, kas atbilst neparastiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka, pat pirms veikala izveides, tie, kuri vçlas kilometru nobraukt vienu kilometru, jau ir no rîta. Ðîs kolekcijas izzûd tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma produkti no daudziem gadiem spçlç lielu skaitu klientu gan valstî, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòa ir saòçmusi, un kas saka, ka preces ir augstâkâs kvalitâtes.

Man Pride

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Vroclava