I5 dators

Gandrîz visas darbîbas dominç datori. Elektroniskâ iekârta mûs pavada visur: rûpnîcâ, raþoðanâ, zinâtnç, automaðînâ. Neviens nav pârsteigts par pasaþieru redzamîbu vilcienâ vai autobusâ, kurâ viòu klçpjdators ir aplis, bieþi vien ar austiòâm to ausîs. Grâmatas galvenais instruments gandrîz visos svarîgos vai mazos uzòçmumos ir dators. Ðodien mçs nevaram iedomâties, ka bez viòa ir âtri.

Bet uzòçmuma datortehnika nav viss. Lai viòi varçtu izmantot datora iespçjas, mums ir vajadzîgas labas programmas. Neliels skaits no tiem ir noderîgi bez maksas, bet to grupas izmantoðanai mums ir jâmaksâ. Mums joprojâm ir jâbût tâdam, ka mçs nevaram izmantot melno programmatûru, tam nav nekâda iemesla vai arî tas kalpo mums biznesa mçríiem vai privâtai lietoðanai.Laukumâ ir daudz daþâdu programmatûru. Cdn optima programma pastâv tiem. Programma virzâs Windows un Linux vietâ. Tas ir ideâli piemçrots gan mazo, gan vidçjo uzòçmumu pârvaldîbai. Tâ ir visbieþâk izvçlçtâ programma. Tas ïauj vienai un tai paðai teikuma vienîbai un var îstenot bûvniecîbâ. Tâ ir balstîta uz kopçju datu bâzi, un tâ ïauj apkalpot visus uzòçmuma departamentus. Tas var darboties gan tieðsaistes klasçs, gan bezsaistç. Tas ir piemçrots svarîgiem tiesîbu aktiem. Tâ atbalsta pârdoðanas programmas, ievçrojami paâtrinot pârdoðanas procesu, saîsinot klientu apkalpoðanas laiku, likvidçjot pârvedamâs darbîbas. Ja ir ðâds gadîjums, tas parâda paðreizçjos valûtas maiòas kursus. Opitma programma arî nodroðina grâmatvedîbas departamenta efektîvu darbu. Tas novçrð kïûdu skaitu norîkoðanas laikâ, ïauj aprçíinât atalgojumu, samazina grâmatvedîbas nodaïas izmaksas. Tas lieliski atbilst gan uzòçmuma darbîbas lielumam. Tas ïaus veikt konkrçtu, visaptveroðu daþâdu uzòçmumu filiâïu analîzi. Ïauj viegli koplietot daþâdus dokumentus. Pateicoties cdn optima programmai, tieðsaistes izsolç varam palielinât arî zîmolu produktus.Ja mçs plânojam iegâdâties optima programmu, tad mums nav jâiegâdâjas "kaíis maisâ". Uzòçmums ïauj pasûtît programmu ar plaðu funkcionalitâti CD nesçju demonstrâcijas grupâ, ko mçs varam izmantot 60 dienas. Demo var lejupielâdçt arî internetâ. Viss, kas jums jâdara, ir aizpildît îsu dokumentu, un programma bûs pieejama mums.