It programmas lauksaimniecibai

Enova 365 sistçma ir ERP klases programmatûra, kas izstrâdâta, lai uzlabotu uzòçmuma darbîbas efektivitâti. Saskaòâ ar raþotâja datiem enova 365 sistçmu iesaka vairâk nekâ astoòi tûkstoði mûsu uzòçmumu!

Enova reaìç uz ðodienas uzòçmumu vajadzîbâm.Daudzfunkcionalitâte ïauj izdarît tieði nepiecieðamo funkcionalitâti. Modularitâte ïauj pievienot un ierobeþot sistçmas iespçjas, lai jûs varçtu pârsniegt pareizo versiju ar uzlabotâm funkcijâm.Sistçma nodroðina pilnîgu mobilitâti.Tas strâdâ ar 7 un jaunâkiem logiem un ïaus jums apkalpot planðetdatorâ.Citas pieejamâs versijas ir jûsu viedtâlrunis vai tîmekïa pârlûkprogramma.Sistçma nodroðina pilnîgu aizsardzîbu un uzdevumus.Operatori tiek pieðíirti no pieteikuma valdîbas. Uzdevumu îstenoðanas posms, iespçjams, ir pârbaudîts jebkurâ laikâ. Pateicoties tam, tiek zaudçti darba pârtraukumi un zaudçtie dokumenti.

Diet StarsDiet Stars Garšīgs veids slimam skaitlim

Enova sistçma tiek piedâvâta trîs variantos.1. Licences standarta pirkðana - tâ kïûst par klienta iezîmi ar iespçju to atjauninât. Ideâla izvçle uzòçmumam ar subsîdijâm vai lîzingu.2. Programmatûras noma - cena tiek saòemta, veidojot abonçðanas maksu par atseviðíu sistçmas elementu izmantoðanu. Lielisks izeja maziem un maziem uzòçmumiem.3. Organisma un infrastruktûras iznomâðana - visu pakalpojumu sniedz piegâdâtâjs. Moduïi tiek iznomâti ar serveri, atjauninâjumi un dublçjumi. Íermenis ir gatavs uzreiz doties! & Nbsp; Ideâls risinâjums krûmiem, kas nevçlas ieguldît IT iekârtâs.

Enova sistçmu raþo Soneta sp. O.o.Uzòçmums tika dibinâts 2002. gadâ, pateicoties ekspertu informâcijas un kompetentu pakalpojumu izmantoðanai, tas sasniedza tirgus panâkumus.Soneta uzdevums ir nodroðinât programmatûru, kas ietekmç partnerus un vîrieðus, lai panâktu vislielâko efektivitâti, izmantojot informâcijas tehnoloìijas, kas nepiecieðamas biznesa panâkumu sasniegðanai.Uzòçmums ir sociâli nodarbinâts un to atbalsta tâdas organizâcijas kâ "Wiosna" vai "Mimo Znny Dymnej".