It tiklu parvaldiba

Tika izveidota integrçtâ mazumtirdzniecîbas sistçma, kas pârvalda milzîgus zinâtnes tirdzniecîbas tîklus. Çrta un efektîva pârdoðanas tîklu pârvaldîba ir ievçrojams izaicinâjums. Izmantojot ðâdu metodi, vadîbas darbinieki var piekïût vienai analîzes un pârvaldîbas informâcijai.

Regulârie darbinieki ir nodroðinâti ar draudzîgu rîku, kas ïauj tiem efektîvi darboties visâs pozîcijâs. Izmantojot pârdoðanas sistçmu, mçs varam ieviest vismodernâkâs zâles visiem uzòçmuma periodiem. Tâ kâ mçs varam daþâdi uzlabot organizâcijas vadîbu, sâkot ar mazumtirdzniecîbu, izmantojot izplatîðanu, loìistiku un grâmatvedîbu, nododot pieprasîjumu. Izmantojot plaðu iespçju klâstu, programma apkopo visu veidu tirdzniecîbas tîklus, kas sastâv no vairâkiem vai vairâkiem simtiem veikalu. Tâ arî lieliski apkopo vidçjos tirdzniecîbas tîklus. Neierobeþota mazumtirdzniecîbas sistçmas darbîbas joma dod iespçju apkalpot visas pârdoðanas tîkla teritorijas.

Tas sastâv no citiem elementiem:

liela un daudzfunkcionâla mazumtirdzniecîbas sistçma,Vadîtâja modulis, kura komanda ir mçríçta,centralizçta noliktavu un izplatîðanas pârvaldîba, tâ reti atbild par ekonomiskâs kampaòas valdîðanas apstâkïu patiesâko izmantoðanu.

Programmai ir arî specializçta, integrçta finanðu un grâmatvedîbas sistçma, kâ arî personîgo un algu sistçma, kas ir svarîga, lai nodroðinâtu visaptveroðus pakalpojumus visiem mazumtirdzniecîbas tîkla pârvaldîbas procesiem.

Mazumtirdzniecîbas sistçmai joprojâm ir daudz lietotâju atbalsta. Tas ïauj veikt daudzas funkcijas, kas palîdzçs veikt pirkumu. Var minçt vairâkas priekðrocîbas multimediju paðapkalpoðanâs stacijas vîrieðiem, kas, skençjot svîtrkodus, ïauj âtri samaksât produktus.