Izceiodanas laiva

Jaunajos laikos daudzi cilvçki ir nonâkuði aiz savas pasaules robeþâm. Ðo operâciju atbalsta atvçrtas robeþas un labâki dzîves apstâkïi poïiem, kuri nolçmuði pârvietoties uz rietumiem.

Tomçr tâ ir galvenâ problçma. Viòi valkâ atðíirîgu dabu. Tajâ laikâ tâs ir problçmas, kas saistîtas ar ìimeòu atdalîðanu - gan laulîbâm, gan vecâkiem ar bçrniem. Turklât ir daþas problçmas, kas saistîtas ar labu un oficiâlu domu izmantoðanu.

Daudzi cilvçki ir nobaþîjuðies par tâdiem administratîviem jautâjumiem kâ dzimðanas paziòojums (kur tas bûtu jâdara, reìistrâcijas jautâjumi vai pilsonîba. Vçl lielâkas grûtîbas rodas strîdus sezonâ, kas bûtu jârisina Tiesai. Nozîmîgs darbs, kas rada problçmu, ir tâds, kurâ tiesâ bûtu jâizvçlas konkrçta situâcija. Polijas tiesîbu akti (îpaði ìimenes dzîvç ðeit atstâj zinâmu brîvîbu. Otrs fakts ir attiecîgo dokumentu parâdîðanâs Tiesâ. Katrs no tiem ir jâtulko tâs valsts valodâ, kurâ notiek tiesvedîba.

Ðajâ gadîjumâ problçma, iespçjams, ir klât, ka pareizâ valoda un juridiskâ valoda beidzot ir specifiska, ka ne visi zvçrinâti tulki var viòiem palîdzçt. Laba juridiskâ tulkoðana nedrîkst bût tikai teksta gramatiska tulkoðana, bet arî jâòem vçrâ konceptuâlâ akta specifika. Bieþi vien tas ir tikai tas, ka tâlâkajos tiesîbu aktos ir îpaða vieta.

Ðâdi tulkojumi ietver ne tikai tiesîbu aktus, piemçram, likumus, noteikumus vai direktîvas, bet arî notariâlus aktus, ekspertu atzinumus, izmçìinâjuma ziòojumus, juridisko personu statûtus vai citus dokumentus, kas var bût piemçroti tiesu strîdos.

Klubâ ar iepriekð minçto ðíiet pamatoti norâdît, ka ir droðâk izmantot tulka pakalpojumus, kas atðíiras ar labu juridiskâs terminoloìijas praksi, un saprot „tiesîbu garu” jomâ, kurâ valoda ir jâpârvçrð teksts, arî tajâ jomâ, kurâ dokuments ir izveidots. . Jaunajâ gadîjumâ jûs varat redzçt negatîvas sekas mums, tad ...