Jaroslavas majas palidziba

Gadsimtiem ilgi gandrîz visas mâjas, lielâkais ðo darbu slogs mâjâs ir uz vecâs. Vienmçr mûsu mâtes un sievas ir ieinteresçtas tâdâs lietâs kâ iepirkðanâs, çdiena gatavoðana, mazgâðana un tîrîðana katru dienu. Viòu darbu bieþi vien nepietiekami novçrtç cilvçki, kuri reizçm nesaprot, cik daudz pûïu ir jâveic.

Adamour

Mûsdienâs ar ðo tehnoloìisko attîstîbu cilvçkiem ir jâcenðas pçc iespçjas vairâk izmantot ðos sareþìîtos uzdevumus. Tirgû ir vçl vairâk pakalpojumu, kas norâda uz mâjsaimniecîbas vadîbas komforta uzlaboðanu. Tagad, piemçram, mçs varam izdarît no plaðâ virtuâlo veikalu apjoma, kas liek jums darît, neatstâjot mâjâs iepirkðanâs komfortu. Iepriekð aprakstîtâ e-iepirkðanâs attiecas ne tikai uz specializçtiem veikaliem, bet arî populârâkiem pârtikas atlaiþu veikaliem tiek piedâvâtas ðâdas ierîces mûsu klientiem. Paðlaik e-pastu varam pasûtît daudz daþâdu palîdzîbas veidu.

Tomçr mâjsaimniecîbas lietotâjiem iepriekð aprakstîtâs ikdienas çrtîbas uzlabo tikai ðâdu ikdienas pienâkumu elementu. Iepriekð minçtie iekârtu piemçri var tikt izmantoti izvçlçtajâ laikâ neatkarîgi no mâjas apstâkïiem. Ir tikai mâjas palîdzîbas metodes, ko mçs vçlamies domât, veidojot mâju. Arvien bieþâk mçs varam izpildît "viedo mâju" nosaukumu, bet, lai mûsu istaba bûtu iekârtota ðâdos pasâkumos, mums par to ir jâdomâ agrâk. Dzçriens no ðâdas sistçmas ir nozîmîgs putekïu sûcçjs.

Centrâlâs putekïsûcçju sistçmas projektçðanai jâbût dzîvoklim, veicot citas iekârtas jaunizveidotâ çkâ, jo pretçjâ gadîjumâ ðâdas konstrukcijas uzstâdîðana bûs neiespçjama vai pilnîgi nerentabla. Ðî instalâcija ir diezgan lçta, bet skola ievçrojami palielina tîrîðanas komfortu.