Jauda

https://pri-hair.eu/lv/Princess Hair - Uzlabojiet matu stāvokli!

Neskatoties uz to, ka visâs iekârtâs ir vienkârða piekïuve jauniem enerìijas avotiem, daþreiz tâ var nonâkt strâvas padeves nepilnîbâs. Tâdâ gadîjumâ jums parasti ir jârîkojas, un, iespçjams, tas rodas arî no neveiksmçm çkâ, kâ arî gadîjumâ, kad tas bûs piemçrots enerìijas piegâdâtâja pusç. Ðâdos gadîjumos, kad nav elektrîbas, çkâ jâbût aprîkotai ar avârijas apgaismojuma lampu. Tâpçc ir svarîgi, jo îpaði, ja nams nav pieejams kurlumam, un tajâ pulcçtie darbinieki tiks plânoti tâdâ situâcijâ, ka ir viegli atstât objekta tumðo interjeru.

Ðâda gaisma ir apvienota ar atbilstoðu veselîbas un droðîbas noteikumu saglabâðanu, kas bûtu jâiekïauj jebkurâ objektâ neatkarîgi no tâ izmantoðanas veida. Aiz viòa dienesta ir tieði koridoru un avârijas izeju izcelðana. Pçc tam ðîs spuldzes izmanto minimâlo spriegumu, bet beigâs tâs ir lielas, lai gan izeja, gan piktogrammas bûtu redzamas sievietçm, kas mçìinâs pamest çku.Ir vçrts redzçt, ka ðâdas spuldzes var tikt izspiestas ïoti atðíirîgos korpusos, gan taisnstûrveida, gan ovâlos. Pateicoties tam, tos ir viegli uzstâdît konkrçtâ çkâ un òemt vçrâ to, ka viòi darbosies labi, lai kur tie bûtu uzstâdîti.

Ïoti bieþi ðâda gaisma tiek pârdota arî nekavçjoties ar piktogrammâm, kas raksturo evakuâcijas izeju, un par to, kuru galamçríi sekot, lai varçtu to sasniegt pçc iespçjas vieglâk. Katra mâja, kas ir aprîkota ar ðâdu apgaismojumu, var nodroðinât lielâku droðîbu. Pat tâpçc, ka reâlas briesmas pastâvçðanas brîdî ikviens varçs uzòemt istabu un pârvietoties tieði uz izeju ar iespçjami îsâko marðrutu, kas to izraisîs.