Kada programma tirdzniecibas uzocmumam

Ja mçs jau esam mûsu bizness, mçs droði vien zinâm, ka ir daudzas situâcijas, kas padara grâmatu par specializçtu programmatûru vieglâku. Uzòçmumi, kas nodarbojas ar programmçðanu, laukumâ atbrîvo daudz labu produktu, kas mums darîs visu.

Uzòçmuma programma bieþi vien ir arî ðâdu produktu kopums. Galvenokârt ðâdâ datnç mçs varam saòemt, piemçram, noliktavu programmu, kas ïaus mums noteikt, cik gabalu mçs esam no konkrçtâ materiâla uz laiku, tas ïaus mums pârvaldît savus ietaupîjumus kopumâ, bez nepiecieðamîbas pçc manu rokâm. Komanda visbieþâk apmeklç ðâdu paketi un rçíinu izrakstîðanu. Tas, iespçjams, ir vienâds ar svarîgâkajiem produktiem, bieþi vien kopâ ar noliktavu programmâm, òemot vçrâ to svarîgo konverìenci, bieþi vien pat unikâlu produktu. Ja mums ir savs uzòçmums, faktûrrçíini gandrîz visu laiku ritina aiz mums, mçs iegûstam daþus, atklâjam jaunus. Rçíinu izsniegðana manuâli tagad ir pilnîgi nepraktiska, jo pçdçjâ laikâ ðis darbs vienkârði patçrç pârâk daudz laika un ir viegli izdarît kïûdas.Uzòçmumiem paredzçtâs programmas bieþi vien var „saglabât” mums grâmatvedîbâ, aprçíinât izmaksas, zaudçjumus, peïòu - mçs nodarbojamies tikai ar atbilstoðu datu ievieðanu - pârçjo interesç programma.

Pasaules globâlâs datorizâcijas laikmetâ daþâdâs dzîves daïâs ir vçrts òemt vçrâ paðreizçjâs çrtîbas. Mâkslâ bieþi ir daudzas jomas, kas mûs pilnîgi nevajadzîgi patçrç, ko viòi varçja veltît daudzâm citâm jomâm. Laika trûkums sava uzòçmuma darbîbâ bieþi vien ir tikai kauns no ðâda veida ierîcçm - tâpçc neuzskatîsim, ka raþoðanâ nav nekâdu jaunu termiòu, ja mçs joprojâm esam kontos. Vçl viens trûkums ir tâds, ka mçs bieþi vien koncentrçjam visas formalitâtes pçc daudzâm darba stundâm, tas nav viegls trûkums. Ideja ir organizâcija, kas veic visu periodu saskaòâ ar noteiktu skriptu, izredzes, ka ðî ideja tiks veidota, ir ïoti mazas.