Kaloriju darbinadana un dedzinadana

In vitro apaugïoðana ir neauglîbas reprodukcijas veids un simptomâtiska ârstçðana. ART (Assisted Reproductive Technologies vai palîgdarbîba ietver vairâkas daþâdas ârstçðanas metodes, kas darbojas ðûnu stadijâ. Tas savienojas, kad jaunâs palîdzîbas formas neizdodas.

Pçtnieki nosaka IVF apaugïoðanu in vitro (mçsloðana ar in vitro. Tâtad ir latîòu brîdis. Pçtîjums atbilst diviem veidiem. In vivo tie ir testi, kas tiek veikti laboratorijas apstâkïos dzîvâ organisma iekðienç. In vitro ir pçtîjumi ârpus cilvçka íermeòa ("uz stikla".In vitro apaugïoðana ietver olu ðûnu mçsloðanu ârpus sievietes íermeòa. Ðajâ ziòâ tas dod hormonus, kas kontrolç ovulâcijas procesu, un tad tas aizòem olu ðûnas un savieno tâs ar spermu (vîrieðu reproduktîvajâm ðûnâm. Viss process beidzas laboratorijas apstâkïos. Kad apaugïotâ ðûna pârceïas, embrija tiek nogâdâta sievietes íermenî, lai to varçtu îstenot (implantâcija dzemdç. Ja tas izdodas - rodas grûtniecîba, kas âtri dzîvo vienkârðâ veidâ.IVF-ET tehnoloìijâ (klasika mçsloðana notiek spontâni noteiktâ mçrogâ, kurâ redzamas olas un spermas (50-100 tûkstoði. Viòi 24 stundu laikâ savstarpçji sazinâs, dodot vairâkus embrijus. Ðajâ nolûkâ apstâkïi tiek radîti tuvu tiem, kas atrodas cilvçka organismâ. Ðî metode ir ïoti dârga un invazîva.Kâdas ir indikâcijas in vitro apaugïoðanai? Sâkotnçji ðî metode bija paredzçta sievietçm ar bojâtâm olvadu. Paðlaik ðie ieteikumi ir labi un sasniedz vîrieðu faktoru. In vitro apaugïoðana parasti ir èetros posmos. Ir pçdçjâ olnîcu hormonâlâ stimulâcija (tâdâ nozîmç, ka tiek iegûts lielâks olðûnu daudzums, vîrieðu un sievieðu reproduktîvo ðûnu savâkðana, mçsloðana laboratorijas apstâkïos un sâkuma implantâcija mâtes grupâ.