Kases 2017 nodoklis

Kâpostus pielîmç daþiem no slavenâkajiem un savâktajiem dârzeòiem savâ virtuvç. Ir daudz çdienu, kas parâdâs uz balto kâpostu vai kâpostu bâzes. No pçdçjâ sâkuma elektriskais kâpostu smalcinâtâjs ir labs piedâvâjums sabiedriskâs çdinâðanas uzòçmumos, restorânos un oriìinâlajâs telpâs, kâ arî mâjsaimniecîbâs.

Bliss HairBliss Hair Lieliska atjaunojoša maska, kas rūpējas par matiem

Elektriskais kâpostu smalcinâtâjs ïauj sagriezt jebkuru ðîs dârzeòu daudzumu pareizâ tempâ. Pirms kâpostu grieðanas tiek noòemtas augðçjâs lapas, un tikai tad tâs tiek izmantotas sasmalcinâðanai. Bet, pirms viòi nonâk slîpmaðînâ, jums ir nepiecieðams atòemt viòiem noteiktu sakni. Nav lietderîgi ðo trûkumu atrisinât ar nazi, jo moderns griezçjs spçj samazinât sakni ar sçjmaðînu. Pamatojoties uz ierîci, tas ir vidçja izmçra kâpostu galva, kad tas notiek ïoti bîstami, tâpçc pirms sasmalcinâðanas tas ir jâsadala uz pusi. Slicer & nbsp; ir izgatavots no nerûsçjoðâ tçrauda. Un maðînas korpuss ir izveidots ar trîsslâòu pulvera laku. Pateicoties bîdâmajam gultniekam un profesionâlajai blîvçðanas sistçmai, visa konstrukcija nav jutîga pret vides apstâkïiem, kas saistîti ar kâpostu grieðanas procesu. Lai nodroðinâtu, ka elektriskais smalcinâtâjs ir pilnîbâ aizsargâts, ir nepiecieðams ieeïïot galveno vârpstu ik pçc piecpadsmit raþoðanas sezonâm un, kad jâmeklç íîïsiksnu spriegums. Smalcinâtâju vada elektriskâ piedziòa, kas, pateicoties preses rîkam, vada griezçjdisku, kas vienmçr ir izgatavots no èuguna. Galvenâ vârpsta, uz kuras ir izvçlçts disks, ir uzstâdîts tâ, lai dati bûtu vienkârði un ilgstoði izmantoti. Kâpostu sagrieðana ar elektrisko smalcinâtâju neizraisa pârâk daudz darba, saîsina sasmalcinâðanas laiku, tai arî nav vajadzîgs liels fizikâlais mçrîjums, tad kâ tas ir parastu griezçju panâkumu telpâ. Tas ir milzîgs stâvoklis lielâs ðîs dârzeòu devas sasmalcinâðanâ. Vçl viena ðâdas piedevas priekðrocîba ir tâ, ka sasmalcinâtie kâposti nav cerîgi izkrist un pakaiði nâkamo vietu. Tâpçc, jo ar îpaðu konisko piltuvi, kâposti ieplûst tieði, piemçram, mucâ, lielâ traukâ, maisâ vai tvertnç.