Kases aparati no 2015 gada 1 janvara

Nâkotnes brîþi, kad kases aparâti ir nepiecieðami saskaòâ ar likumu. Tad ir elektroniskas organizâcijas, kas reìistrç apgrozîjumu un nodokïa summu, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Par to, ka viòiem trûkst uzòçmçja, viòi tiek sodîti ar lielu finansiâlu sodu, kas nepârprotami pârsniedz tâ panâkumus. Neviens negrib riska kontroli un naudas sodus.Bieþi vien ir iespçjams, ka paveiktais ekonomiskais darbs pastâv daudz zemâ telpâ. Uzòçmçjs pârdod savus ziòojumus bûvniecîbâ, un veikalâ tos galvenokârt uzglabâ tâ, ka tâ ir vienîgâ brîvâ telpa, tad pçdçjâ, kur viòð sastopas ar galdu. Tomçr fondi ir tikpat nepiecieðami, kad veiksmîgi tiek realizçts veikals, kas aizòem lielu tirdzniecîbas telpu.Tâtad viena lieta ir to cilvçku panâkumos, kurus viòi veic. Ir grûti iedomâties, ka uzòçmçjs peld ar lielu fiskâlo summu un pilnu tâs darbîbai nepiecieðamo rezerves aprîkojumu. Tie ir çrti tirgû, pârnçsâjamie kases aparâti. Tie nodroðina mazus izmçrus, spçcîgus akumulatorus un skaidru servisu. Forma atgâdina kredîtlîgumu apkalpoðanas terminâïus. Tas padara tos par pievilcîgu risinâjumu mobilai lasîðanai, piemçram, ja mçs esam apòçmuðies iet tieði pie pircçja.Fiskâlâs ierîces ir svarîgas paðiem pircçjiem, nevis tikai îpaðniekiem. Pateicoties izdrukâtajam kvîtim, cilvçkam ir tiesîbas iesniegt sûdzîbu par iegâdâto pakalpojumu. Galu galâ ðis fiskâlais dokuments ir vienîgais pierâdîjums par pakalpojuma iegâdi. Tas ir arî sertifikâts, ka darba devçjs izmanto enerìiju ar likumu un atskaita nodokli no pârdotajiem materiâliem un palîdzîbas. Kad mçs notiks ar situâciju, ka finanðu birojs veikalâ ir izslçgts vai stâvçts, mçs varam par to ziòot birojam, kas veiks lîdzîgus juridiskus pasâkumus pret darba devçju. Tas apdraud viòu ar lielu finansiâlu sodu un daþreiz pat relatîvu lietu.Kases aparâti arî palîdz uzòçmçjiem uzraudzît uzòçmuma ekonomisko situâciju. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, bet mçneða malâ mums ir iespçja izdrukât visu ziòojumu, kas mums parâdîs, cik daudz naudas esam guvuði detalizçti. Pateicoties tam, mçs varam viegli pârbaudît, vai kâda no komandâm pârkâpj savu naudu vai vienkârði vai mûsu problçma ir izdevîga.

Labi kases aparâti