Kases aparats posnet thermal fv

Fiskâlais kases aparâts tagad atrodas gandrîz jebkurâ veikalâ, un preèu pârdoðana bez kvîts ir pretrunâ pieòçmumam - to var vârît tikai sarunâs un tirgos. Un bieþi pârdevçjam ir arî portatîvais kases aparâts.Kases aparâts tiek izmantots no pârdevçja puses, palîdzot pârdoðanas statistikai, ar jaunu klientu, kurð, pateicoties ðim rîkam, saòem pirkuma apstiprinâjumu saòemðanas struktûrâ. Ja viòð konstatç defektu, kvîts viòam dod tiesîbas iesniegt sûdzîbu. Veikala îpaðnieks, pateicoties viòai, var bût pârliecinâts, ka amatpersonas nav pieviltas, un valsts - ka komersants maksâ PVN, kura summa parâdâs jebkurâ no ieòçmumiem. Tas ir tikai daþas no kases aparâta priekðrocîbâm, bet tas pats sakâms: pasta kases aparâts atvieglo dzîvi uzòçmçjiem.

Kases aparâts - amerikâòu 19. gadsimta izgudrojums

Tâtad no paða sâkuma ASV ir uzòçmçjdarbîbas ðûpulis, kur drosmîgâks ir atkârtojies, un tas joprojâm spçj nopelnît miljoniem. Sauklis "no paklâja uz miljonâru", tad tukði vârdi: grûti un aktîvi cilvçki var izplatît savus spârnus. James Jacob Ritty arî bija ðâda veida. Bûdams vairâku bâru îpaðnieks, viòð vçlçjâs païauties uz piesardzîgu aci un îpaði trûkst Polijas darbinieku ticîbas. Nu, neviena valsts, tâ stimulçja tâs efektîvu izdomu un izveidoja savu norçíinu maðînu. Pirmais kases aparâts, ko vçlâk viòu sauca par "nekontrolçtu kasieri", pieauga no sareþìîta pulksteòa un atvilktnes, un atlika, skaïi izklausîjâs. Zvans ïaus jums uzzinât par darîjumu, veikala îpaðnieks jau varçja redzçt, vai kasieris nav zog. Tas, ka nabadzîgajam pârdevçjam nebija klât, ka priekðnieks izturas pret viòu tik daudz, un, pateicoties izgudrojumam, viòð varçja izvairîties no netaisnîgâm apsûdzîbâm. Pirmais kases aparâts bija ïoti grezni, ar jaudîgâku jaudu nekâ mûsdienu pieticîgo ierîèu - pçdçjo, kases aparâti ir daudzveidîgâki un efektîvâki.