Kases kiuda 99

Zemçjums ir vissvarîgâkie pilnas elektrîbas aspekti. Ikviens domâ, ka zemçjuma vados nav sprieguma, un tajos nedrîkst bût elektriskâ strâva, bet tas ir atðíirîgi .... Jebkurâ mâjâ vai dzîvoklî darbojas simtiem metru zemçjuma vadu, bet patiesîbâ par to, kâdam nolûkam? Vai tas ir tâpçc, ka dzîvoklis ir pamatots, vai tas neizmanto elektroenerìiju, ja tas nav saistîts ar to? Kad ir svarîgi nostiprinât visu elektroinstalâcijas sistçmu? Ja vçlaties uzzinât reakciju uz ðiem jautâjumiem, izlasiet ðo ierakstu lîdz galam.

https://neoproduct.eu/lv/ecoslim-isa-laika-efektiva-slimibas-figura/EcoSlim Īsā laikā efektīva slimības figūra

Kas norâda, ka elektroinstalâcija ir pamatota? Labu atbildi var atrast paðâ jautâjumâ, tâpçc mçs izskaidrosim, kâ mçs varam. Tagad jebkurâ mâjâ, kur papildus fâzei un neitrâlajam vadîtâjam ir ligzdas, ir arî zemes vadi. Tie neïauj atseviðíu ierîèu novietojumu nekâdâ veidâ. Tie ir aizsardzîbas procesi, kas parasti atrodas mâjas sadales iekârtâ, un no turienes tiek novirzîti uz metâla elementu, kas ir cieði saistîts ar zemi. Kâdam nolûkam tas ir pamatots? Kâ jau iepriekð minçts, iezemçðana ir aizsardzîbas metode, kas daudzus gadus ir saistîta ar vietçjâm iekârtâm. Vçl viens iemesls zemçjuma izmantoðanai ir darba faktors, jo pateicoties tam visi çdieni, kas atrodas çkâ, darbojas pareizi. Ja vçlaties iegâdâties ðâda veida kabeïus, jums jânodroðina, ka tie rada jaunus maríçjumus. Ârkârtîgi pieprasîtais ir PE - aizsargsargs, kas plâno bût dzelteni zaïð un PEN, kas ir neitrâls vadîtâjs, kam ir arî aizsargfunkcija. Vads ir zils. Pat kontaktligzdâm, kurâm nav iezemçjuma tapas, ir sava aizsardzîba pret elektriskâs strâvas triecienu. Parasti ðâdâm svecçm ir zîme (divi pârklâjami laukumi, kas nozîmç, ka tie nedrîkst bût iezemçti.