Kat c mediciniska parbaude

Kolposkopu izmeklçðana ir jautâjums, kas var ïoti palîdzçt noteikt pacienta slimîbu, kas bûs veiksmîga. Tâpçc kolposkopam ir medicînas aparâts, ko izmanto, lai paòemtu audu gabaliòu no maksts, dzemdes sienas vai vulvas.

https://driv-ultra.eu/lv/

Pateicoties tam, lîdzîgs ârsts ar atbilstoðiem atzinumiem var rûpîgi aplûkot ðâdus audus un novçrtçt, vai viòi tajâ veic izmaiòas. Kolposkopija ir pçtîjums, kas, pateicoties labai aprîkojumam, var dot ârstam precîzu priekðstatu par pacienta maksts, dzemdi, kanâlu un vulvu. Tâpçc ir jautâjums, ka praktiski astoòdesmit procenti dos iespçju atklât vçzi, kas diemþçl diemþçl nav ârstçjama slimîba. Pateicoties pçdçjai pieredzei, vçzi var atrast agrînâ stadijâ, lai pacients tiktu izârstçts. Citoloìija, kas joprojâm tiek veikta ginekologa eksâmenâ, atklâj vçþa izmaiòas tikai septiòdesmit procentos. Tomçr ðobrîd ârsti uzskata, ka abas ðîs metodes ir lieliski saistâmas, t.i., vispirms veikt citoloìisku un vçlâk koloskopisku izmeklçðanu. Abas kombinçtâs metodes dod praktiski simtprocentîgu iespçju noteikt vçzi tâdâ posmâ, ka pçc tûlîtçjas iejaukðanâs tas bûs ârstçjams. Pateicoties kolposkopam, kas aplûko sievieðu orgânus ar mîïoto, ârsts jebkurâ gadîjumâ var izveidot vietu iespçjamai operâcijai, un pçc tâ pabeigðanas tâ var pârbaudît, vai tâ ir veikta pareizi. Citoloìiskâ izmeklçðana ir jautâjums, kas tiek piedâvâts sievietçm, kuras ir pârsnieguðas divdesmit piekto gadu un ir sâkuðas dzimumaktu. Jebkurð nepareizs rezultâts (pat mazâkâ novirze citoloìijâ bûtu jâturpina pârbaudît, piemçram, tikai izmantojot kolposkopu. Pirms ðâda jautâjuma atteikðanâs no jebkâdâm iejaukðanâs dzemdes kaklâ un maksts nav iespçjama ginekoloìisko izmeklçjumu vai dzimumakta veikðana daþas dienas pirms pârbaudes nav atïauta. Spçle, ieskaitot pârbaudi, menstruâciju laikâ netiek atskaòota. Medicîna rûpçjas par to. Tas ir ïoti labi, jo cîòa pret vçzi, kas jau tiek uzskatîta par neârstçjamu slimîbu, nav iespçjama. Diemþçl ðîs slimîbas konstatçðana pârâk vçlu praktiski vienmçr notiek pacienta nâves gadîjumâ. Tâdçï kolposkopu izmeklçðana var pastâvçt kâ ïoti pievilcîga metode, kâ novçrst.