Kokapstrade

knee active plusKnee Active Plus - Ceļu sāpju efektīvs risinājums

Kokapstrâde gadu gaitâ joprojâm ir ïoti moderns uzòçmçjdarbîbas virziens. Nav nekâda iemesla, lai lçmçjpersonai vai darba devçjiem, kas nodarbina daudzus darbiniekus, bûtu pçdçjais vai galdnieks, ðîs profesijas faktiskâ noteikðana paliek nemainîga.

Viens no mehâniskajiem kokapstrâdes procesiem vienmçr ir blakusproduktu, piemçram, ðíeldu un putekïu, radîðana.

Ikviens, kurð vismaz reizi atradâs galdniecîbas darbnîcâ, zina, ka, tuvojoties galdniecîbas maðînâm, var notikt apavu apðuvums. Tâ atklâjas par neizbçgamu situâciju, bet pastâv princips, kas nav pretçjs.

Ðíembu un naudas sodu klâtbûtne galdniecîbas zâlç rada atðíirîgu briesmu veidu. Neatkarîgi no apsvçrumiem, kas saistîti ar apìçrbu estçtikas saglabâðanu, tie vispirms ir iespçjams ugunsgrçka avots. Þâvçtas, smalkas skaidas un putekïi ir ïoti viegli uzliesmojoði. Ja apsverat iespçju, ka zâìçjot koksni, vai arî izplûstot no elektriskâs instalâcijas objekta, var viegli iedomâties ugunsgrçka vieglumu.

Vçl viena bîstama problçma ir vçrsta arî uz putekïiem, kas ir iespçja gaisâ eksplozçt daïiòas. Tâ ir fiziska parâdîba, kas ir normâla mâjas operâcijâ, kas rada arî nopietnu kaitçjumu cilvçku labâ.

Lielisks risinâjums, lai ierobeþotu kokapstrâdes blakusproduktu brîvu apriti, ir izmantot pareizi plânotu apglabâðanas sistçmu, piemçram, putekïu noòemðanas sistçmas. Ðâdas ierîces, kas parasti ir tieði savienotas ar maðînâm, ïauj noòemt putekïus un mikroshçmas, tiklîdz tâs ir izveidotas, un pçc tam tâs transportç uz uzglabâðanas telpu. Pateicoties tam, tie rada ievçrojamu çrtîbas, palîdzot pçdçjai darba sistçmai.