Krustvardu miklu modes skate

Pagâjuðajâ sestdienâ beidzâs vietçjo apìçrbu raþotâju jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri nolçma redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm pat dzirdçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs parâdîjâs mazâkâs detaïâs un pilnîba tika sagatavota bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbâ tika izmantoti tikai nozîmîgi un gaisîgi audumi ar milzîgâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika visvairâk gaisîgs, krâsains maxi svârki kopumu radîja tamborçðanas. Neraugoties uz tiem, cçlâs arî meþìînes, romantiskas kleitas un saburzîtas blûzes un izðûti bikini. Maziem apìçrbiem dizaineri, cita starpâ, piedâvâja dþemperiem cepurîtes ar atbilstoðiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas izgatavota îpaði ðim gadîjumam. Kleita tika izmaksâta personai, kas izskatîjâs anonîma. Turklât tie bija drçbes no jaunâkâs kolekcijas. No ðî pârdoðanas iegûtie ienâkumi bûs paredzçti tuvu bçrnu namam. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdas zelta un pozitîvâs akcijas. Tâ îpaðnieki izsolçs izsûtîs mûsu produktus daudzas reizes, arî kâ pârdoðanas materiâls bija pat jebkuras rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija sasniegs veikalus maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno atvçrt datortehniku, kurâ bûtu redzamas reversâs kolekcijas nekâ stacionâros veikalos.Jûsu modes zîmols ir viens no tuvâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visâ pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, galvenokârt, vislielâko labo drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Katru reizi ðî kompânija domâ par kolekcijâm koalîcijâs ar centrâlajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka tieði pirms veikala atvçrðanas tâs ir gatavas garâ rindâ no citas rîta. Ðîs kolekcijas atrodas tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma beigas jau daudzus gadus bauda lielisku atpazîstamîbu lietotâju vidû, arî pasaulç, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòa saòçmusi, un kas apgalvo, ka rezultâti ir augstâkâs klases.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs Gdaòska