Metana spradziens mysuowice

Kalnrûpniecîba tuvâkajâ galâ ir interesantâkâ jebkurâ pasaulç, un, neskatoties uz metâna ogïu saðûðanu, droðâkais ir. Droðîba ir panâkta, izmantojot daþâdas tehnoloìijas un droðîbu, pateicoties tam mçs ierobeþojam metâna aizdegðanâs vai eksplodçðanas iespçju.

Lai izvairîtos no metâna sprâdziena, mçs samazinâm faktorus, kas to vada, kuru raðanos var ierobeþot, izmantojot atbilstoðas ierîces. Mînu nâkotnei, tas ir, robeþai, proti, senèiem, tai ir jâbût aprîkotai ar elektroapgâdes kombinâcijâm un sabojâtiem transportçðanas konveijeriem. Bojâtu kabeïu dzirksteles beigâs elektriskâs loka veidoðanâs sâk aizdegties un aizdedzina metânu. Tâpçc visâm elektriskajâm ierîcçm tiek izmantota tipiska sprâdziena aizsardzîba. Pateicoties ðâdâm ierîcçm un organizâcijâm, kas tiek pieðíirtas ðajos cilvçkos, mçs samazinâm elektrisko potenciâlu iekïûðanu metâna vidç tâ, ka neveiksmes gadîjumâ tas nepievienosies traìçdijai. Elektrodzinçji, kas darbojas raktuvju apakðâ, ir speciâli apmâcîti sprâdzienbîstamîbas un ugunsdroðîbas jomâ, lai viòi varçtu droði veikt savu darbîbu sev un nâkamajiem pazemes darbiniekiem. Ikvienam elektriíim reizi piecos gados ir jâsâk ðâds treniòð, kas novedîs pie eksâmena, pateicoties kam viòa informâcija tiks atsvaidzinâta, un viòð uzzinâs par oriìinâlajiem noteikumiem un metodçm, kâ panâkt ugunsdroðu un sprâdzienbîstamu.Sprâdziendroðîba un ugunsdroðîba ir svarîga sastâvdaïa, kas tiek ieviesta jebkurâ raktuvç, pateicoties tam metâna sprâdzienbîstamîba ir minimâla.