Methu ugunsgrcku aizsardziba

Mûsdienîgas ATEX iekârtasGaisa apputeksnçðana ar putekïiem (galvenokârt koksnes izcelsmes, pulverkrâsâm vai smalkâm oglçm var bût ïoti trausla, galvenokârt pateicoties ievçrojami lielam sprâdziena riskam. Saskaòâ ar pçtîjumiem visbieþâk sastopamie sprâdziena cçloòi ir tikai ievçrojama mazu putekðòu graudu koncentrâcija. Putekðòu aizdegðanâs avots ir ne tikai atklâta uguns, bet arî neliela elektriska dzirkstele, mehâniskâs dzirksteles vai elektrostatiskâs strâvas. Lai aizsargâtu pret eksploziju, izmantojiet modernas ATEX iekârtas. Kâzâm vietçjâ tirgû ir arvien vairâk profesionâlu uzòçmumu, kas rada augstas kvalitâtes iekârtas ar ïoti populâru cenu, pateicoties tam, ka nevajadzçtu bût lielâm problçmâm atrast pareizos profesionâïus.

Droðas ventilâcijas un putekïu noòemðanas sistçmasLai putekïu nosûkðanas un ventilâcijas iekârtas bûtu efektîvas, kad tas ir nepiecieðams, jâizmanto îpaða iesûknçðanas sprausla, vietçjâ izplûde (dziïi paðatbalstoðajâs roku lomâs un kapuci, kas atrodas piesâròojuma vietâ. Jâatceras arî, ka, lai nodroðinâtu precîzu visu putekïu kopu noòemðanu paðreizçjâ veidâ, pateicoties tam var novçrst putekïu pârvietoðanos un atkârtotu nokïûðanu. Svarîgs jautâjums ir arî putekïu konteineru sistemâtiska iztukðoðana. Veidlapâs, kad putekïi pievienojas zâlç, ir vçrts izmantot îpaðus rûpnieciskos putekïsûcçjus. Profesionâlâs ATEX iekârtas arî vçlas bût pienâcîgi pamatotas, un, pats galvenais, tâs nevar uzkrât elektrostatiskos lâdiòus, caur kuriem viòi var nâkt, lai radîtu dzirksteli. Ekstrakcijas kanâli ir jâveic ar noteiktu sienu biezumu no 2 lîdz 3 mm.

Profesionâlie ventilatori un filtriÐodienas ventilâcijas un putekïu noòemðanas sistçmâs, kas ir pakïautas sprâdzienbîstamîbai, ir vçrts izmantot ventilatorus un filtrus ar labu sprâdzienbîstamîbu, labu ar jaunâko ATEX informâciju. Sprâdziendroðiem filtriem jâbût îpaðiem sprâdzienbîstamîbas paneïiem. Attiecîbâs ar vajadzîbâm viòi var dzîvot vienu vai vairâkas reizes. Putekïu sprâdziena ietekmç ATEX instalâcijâ membrâna strauji plûst, atbrîvojot visas sprâgstoðâs gâzes tieði atmosfçrâ, pateicoties kam filtri netiks bojâti. Potenciâli sprâdzienbîstamâm iekârtâm jâbût aprîkotâm arî ar profesionâlu dzirksteïu dzçðanas sistçmu un inovatîvâm ugunsdzçðanas sistçmâm paðâ iekârtâ. Turklât jebkuram ventilâcijas kanâlam, kas tiek novadîts uz filtru, jâbût aprîkotiem ar neatgriezeniskiem atlokiem, kas nepieïauj liesmas iekïûðanu iekârtâs paðas bîstamo putekïu sprâdziena rezultâtâ filtros.

Sprâdziena novçrðanaJaunâs sprâdziena novçrðanas sistçmas paðlaik ir visizdevîgâkâs un plaði izmantotâs metodes daþâdu ierîèu aizsardzîbai pret sprâdziena ietekmi. Sprâdziena novçrðanas sistçmas parasti uzkrâjas no atseviðía HRD cilindra, infrasarkanâ un spiediena sensora un profesionâlâ vadîbas centra. Sistçmas pamatuzdevums neapðaubâmi ir tûlîtçja sprâdziena atzîðana pirmajâ posmâ. Pçc tam tiek injicçts îpaðs amortizâcijas lîdzeklis, kura vadîba ir nomâkt bîstamo sprâdzienu. Mûsdienu ATEX iekârtas raksturo ïoti âtrs reakcijas laiks. No brîþa, kad tiek atklâts sprâdziena drauds, tâ var nokïût tikai tûkstoðdaïai sekundes uz visu slâpçðanu.